Browsing by Author พิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การวิเคราะห์ธรณีวิทยาโครงสร้างบริเวณเขตการเลื่อนตามแนวระดับภาคตะวันตกของประเทศไทย : รายงานวิจัยพิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์
2556ชั้นหินคดโค้งของแนวชั้นหินคดโค้งเลย-เพชรบูรณ์บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองลำกง จังหวัดเพชรบูรณ์ญาณวิทย์ ศรสูงเนิน
2554ธรณีวิทยาโครงสร้าง บริเวณน้ำตกร่มไทรทอง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรีปิยนุช เกียรติอุปถัมภ์
2558ธรณีวิทยาโครงสร้างของหินไนส์สิกแกรนิตหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภัสติกร สุวรรณจันลา
2558ธรณีวิทยาโครงสร้างของหินไนส์สิกแกรนิตหุบกะพง จังหวัด เพชรบุรีปรีดา ถาเปียง
2554ธรณีวิทยาโครงสร้างของเขาแหลมหญ้า จังหวัดระยองบวร บุตรชัยงาม
2556ธรณีวิทยาโครงสร้างของแนวชั้นหินคดโค้งเลย-เพชรบูรณ์ ตามเส้นทางหลวงชนบท หมายเลข 4045(สายบ้านไร่ขอนยางขวาง-บ้านวังขอนหลัก กม.24 – 29) อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ดุจกมล วงศ์สุวพิชญ์
2559ธรณีวิทยาโครงสร้างของแนวชั้นหินคดโค้งเลยบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์นรินทร์ ใจสนิท
2554ธรณีวิทยาโครงสร้างของแนวสันเขาหินไรโอไลต์อุทัยธานี บริเวณชัยนาทดูเพลค ประเทศไทยณัชพล ขจรธรรม
2556ธรณีวิทยาโครงสร้างตามแนวเส้นทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณสามแยกพุแค จังหวัดสระบุรีคณิศร วงศ์สีแก้ว
2556รอยแตกของแนวชั้นหินคดโค้งเลย-เพชรบูรณ์บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองลำกง จังหวัดเพชรบูรณ์ศิริรัตน์ ทรัพย์สกุล
2557ระบบรอยแตกของระบบรอยแตกของหมวดหินมอนเทอเรย์ บริเวณหาดอาร์โรโยเบอร์โร สหรัฐอเมริกาบริเวณหาดอาร์โรโยเบอร์โร สหรัฐอเมริกาวิชาณี มณีโลกย์
2557ระบบรอยแตกของหมวดหินเขาขาด บริเวณตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีธนพันธ์ ผาทอง
2557ระบบรอยแตกของหมวดหินเขาขาด บริเวณเขาวง จังหวัดสระบุรีพงศภัค ถิรเศรษฐ์
2558ระบบรอยแตกของหินปูนคาร์บอเนตยุคเพอร์เมียนตอนล่างบริเวณเขาถ้ำโถ จังหวัดเพชรบูรณ์ภาชินี โสโพธิ์
2558ระบบรอยแตกบริเวณเขาถ้าโห่ว จังหวัดเพชรบุรีนวภัทร กลมเกลียว
2556ศิลาเคมีของกลุ่มหินแกรนิต ในพื้นที่จังหวัด ชลบุรีและระยองอัญญาณี เกษโกวิท
2558โครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินแปรบริเวณบ้านวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ววัชรพล สียางนอก