Browsing by Author พุทธรักษา วรานุศุภากุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะในเนื้อปลา : รายงานการวิจัยเฟื่องฟ้า อุ่นอบ; อภิชาติ อิ่มยิ้ม; วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย์; ปกรณ์ วรานุศุภากุล; พุทธรักษา วรานุศุภากุล
2561การวิเคราะห์พาราเบนในเครื่องสำอางโดยการสกัดระดับจุลภาคด้วยวัฏภาคของแข็งร่วมกับเทคนิคไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟีฐิติมา วงษ์จำปี
2551ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์และการดัดแปรทางเคมีเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรของจังหวัดน่าน ภายใต้ โครงการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน : รายงานฉบับสมบูรณ์พาสวดี ประทีปะเสน; พันธิพา จันทวัฒน์; ธนจันทร์ มหาวนิช; พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์; สุชาดา จูอนุวัฒนกุล; วรินทร ชวศิริ; ศิริพัสตร์ ไชยันต์, ม.ล.; วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย์; เฟื่องฟ้า อุ่นอบ; อภิชาติ อิ่มยิ้ม; พุทธรักษา วรานุศุภากุล; ลักษณา ดูบาส
2551ผลกระทบของการใช้พอลิเมอร์ในการครีมหางน้ำยางธรรมชาติต่อคุณภาพน้ำทิ้งจุไรรัตน์ นิตยพัฒน์
2555สหสัมพันธ์ระหว่างการปนเปื้อนสารฆ่าวัชพืช กับผลต่อตับและไตของปลากะมัง Puntioplites proctozysron ในแม่น้ำน่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านอรสา อัชชยะพันธ์วนิช