Browsing by Author พูนสุข บุณย์สวัสดิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 51  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2526การตัดสินใจแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยอรชา วราวิทย์
2527การนำเสนอรูปแบบการจัดสภาพห้องเรียนแบบครอบครัวในระดับปฐมวัยมีนา สุวรรณโนภาส
2528การนำเสนอรูปแบบโครงการของการจัดบริหารสำหรับเด็กปฐมวัย ในชุมชนแออัดซอยสวนพลู กรุงเทพมหานครอภิชาติ มหากันธา
2549การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล สำหรับสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานการวิจัยน้อมศรี เคท; ดวงเดือน อ่อนน่วม; จีระพันธุ์ พูลพัฒน์; พูนสุข บุณย์สวัสดิ์; วรสุดา บุญยไวโรจน์; วรวรรณ เหมชะญาติ; อรชา ตุลานันท์
2527การวิเคราะห์สื่อการสอนระดับประถมศึกษาสุธน พรเสริมลักษณ์
2539การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการ ของเด็กจากรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กหฤทัย อนุสสรราชกิจ
2533การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน ในหนังสือพิมพ์รายวัน พุทธศักราช 2530-2531กันยา ลุมพิกานนท์
2530การวิเคราะห์แบบฝึกความพร้อมทางการเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยประพิมโฉม ศรีนนทรีย์กุล
2544การศึกษาการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการประสานงานของตาและมือของเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานครจุฑาพร พุทธิวาส
2539การศึกษาการอบรมเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวที่มีผู้ปกครองคนเดียว ในกรุงเทพมหานครเกศินี เกิดอนันต์
2525การศึกษาคำที่สะกดยากสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครสุนันท์ จงธนสารสมบัติ
2539การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียน ของเด็กที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาลจากโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานครกาญจนา สามเตี้ย
2544การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยการใช้การสอนแบบโครงการ ในโรงเรียนอนุบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนสมสุดา มัธยมจันทร์
2539การศึกษาสภาพและปัญหาของครูในการใช้หนังสือประกอบการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กอนุบาลในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครกัลยา จันทร์ประภาพ; พูนสุข บุณย์สวัสดิ์
2525การศึกษาสมรรถภาพครูอนุบาลชุติมา ลวสุตานันท์
2523การศึกษาเปรียบเทียบสภาพห้องสมุดประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา กับเกณฑ์มาตรฐานของห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการประดิษฐ์ ไชยกาฬ
2523การสร้างคู่มือกิจกรรมการสอนเด็กปฐมวัยเยาวรัตน์ จินดากุล
2523การสร้างคู่มือกิจกรรมการสอนเด็กปฐมวัยเยาวรัตน์ จินดากุล
2523การสร้างแบบฝึกวาดภาพเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัยสาตินี บุโรดม
2545การเขียนของเด็กปฐมวัย : กรณีศึกษาในโรงเรียนที่ใช้แนวการศึกษาไฮสโคปและวอลดอร์ฟนิพพิทา ถาวรเศรษฐ