Browsing by Author ฟอง เกิดแก้ว

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 59  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2528การจัดและดำเนินการโปรแกรมพลศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมไพฑูรย์ ทองหอม
2533การติดตามผลบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ในโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ ในสหวิทยาลัยทักษิณแสงหิรัญญา สหัสสธารา
2528การนำประสบการณ์จากวิชาพลศึกษารายวิชาบังคับ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ไปใช้ในชีวิตประจำวันตามการรายงาน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครประกิจ จุ้ยปาน
2518การฝึกอบรมครูช่วยสอนเด็กชาวเขาวิชาพลศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนต้นณรงค์ศักดิ์ เพชรวงศ์
2532การศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของนิสิตบัณฑิตศึกษา ที่มีต่อการเรียน หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาสมศักดิ์ เกียรติดานุสรณ์
2519การสร้างแบบสอบทักษะฮ้อคกี้ระดับอุดมศึกษาสุริยนต์ ขัติยะวรา
2516การสำรวจเนื้อที่ที่ใช้ทำการสอนวิชาพลศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ของรัฐบาลสุคนธ์ ภู่ต้อง
2528การแสดงความสามารถทางร่างกายของเด็กปัญญาอ่อนประเภทพอเรียนได้พิศิษฐ์ ไตรรัตน์ผดุงผล
2529ความคิดเห็นของคณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เกี่ยวกับปัญหากการจัดและดำเนินการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1สมบัติ จันทร์ผ่องศรี
2526ความคิดเห็นของครูพลศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการประเมินผลการเรียน วิชาพลศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521บุญทิน ธรรมวงษ์
2528ความคิดเห็นของครูพลศึกษาและนักเรียน เกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนวิชากรีฑา ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสรชัย ศุภสิทธิกุลชัย
2528ความคิดเห็นของครูพลศึกษาและนักเรียน เกี่ยวกับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 วิชาพลศึกษา รายวิชาบังคับรัศมี ไกรสังข์
2530ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการ ในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในกลุ่มวิชาพื้นฐานทั่วไป ระดับปริญญาตรีของกลุ่มวิทยาลัยครูภาคกลางวิศาล เครือคล้าย
2524ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับลักษณะที่สำคัญของน้ำใจนักกีฬาอาภรณ์ ราชูพิมล
2526ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูพลศึกษา และนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการจัด และการดำเนินการโปรแกรมพลศึกษา ในสถาบันการศึกษาพยาบาล ในกรุงเทพมหานครสุธรรม เดชดี
2529ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการจัด และการดำเนินโปรแกรมพลศึกษา ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาปิยะชาติ สิทธิ์วิภูศิริ
2523ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ที่มีต่อสมรรถภาพการปฏิบัติงาน ของอาจารย์พลศึกษาในวิทยาลัยครูชาญชัย เรืองขจร
2532ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารวิทยาลัยพลศึกษา สังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเกรียงศักดิ์ เพชรานนท์
2527ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการออกกำลังกายยุวดี ลักษณพิสุทธิ์
2539ความคิดเห็นของอาจารย์พลศึกษาและนักศึกษา เกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษา ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวีรศักดิ์ วีระชาติพิทักษ์ชน