Browsing by Author มงคล เตชะกำพุ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 31  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การผลิตตัวอ่อนจากการปฏิสนธินอกร่างกายของโอโอไซต์ที่เก็บจากรังไข่ลูกโค : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ; ชัยณรงค์ โลหชิต; วิชัย ทันตศุภารักษ์; ศิริวัฒน์ ทรวดทรง; จินดา สิงห์ลอ
2537การผลิตตัวอ่อนสุกรโดยการปฏิสนธินอกร่างกาย : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ
2561การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนยแข็งฮาลูมี่รสต้มยำจากนมแพะณัฐชา จูถนอม; สิตานัน งามปฏิพัทธ์พงศ์
2558การพัฒนาระบบติดตามอิมพีแดนซ์ในช่องคลอดเพื่อตรวจการเป็นสัดในสัตว์ฉัตรศิริณ เจตะภัย
2533การย้ายฝากตัวอ่อนระหว่างกระบือพันธุ์มูร่าห์และกระบือปลัก : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ; พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป; ชัยณรงค์ โลหชิต; โคบายาชิ, กุนจิโร
2548การศึกษาการกระจายตัวของอสุจิหลังการผสมเทียมแบบการสอดท่อเข้ามดลูกหรือเข้าปีกมดลูกสุกร : รายงานผลการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์)เผด็จ ธรรมรักษ์; พีระพงศ์ สำราญทรัพย์; วันเพ็ญ อดุลยภาพ; จินดา สิงห์ลอ
2550การศึกษาการผสมเทียมสุกรโดยใช้น้ำเชื้อแช่แข็ง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์มงคล เตชะกำพุ; คคนางค์ บูรณะอำนวย; เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน; สุทธาทิพย์ พันธุ์เอี่ยม; เผด็จ ธรรมรักษ์
2544การศึกษาการเก็บโอโอไซต์ซ้ำด้วยเทคนิคใช้เครื่องมือคลื่นความถี่สูงสอดเข้าทางปากช่องคลอดในลูกกระบือปลักก่อนวัยเจริญพันธุ์ : รายงานผลงานวิจัยมงคล เตชะกำพุ; เอกชาติ พรหมดิเรก; นวเพ็ญ ภูติกนิษฐ์; จินดา สิงห์ลอ
2536การศึกษาการเจริญของตัวอ่อนสุกรภายหลังฝากชั่วคราวในท่อนำไข่กระต่ายและนำฝากในสุกรตัวรับ : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ; วิชัย ทันตศุภารักษ์; วันเพ็ญ ศรีอนันต์; จินดา สิงห์ลอ
2534การศึกษาการเจริญเติบโตของตัวอ่อนสุกรหลังเพาะเลี้ยงและย้ายฝากในสกุรตัวรับ : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ; วิชัย ทันตศุภารักษ์
2539การศึกษาผลของคุณภาพน้ำเชื้อและระยะเวลาในการเก็บน้ำเชื้อ ต่อความสำเร็จในการปฏิสนธินอกร่างกายในสุกร : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ; จงกลวรรณ มุสิกทอง; วิชัย ทันตศุภารักษ์; วันเพ็ญ ศรีอนันต์
2540การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในด้านเนื้อสุกรชำแหละ และผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแปรรูปที่สำคัญในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ : รายงานฉบับสมบูรณ์สมภพ มานะรังสรรค์; มงคล เตชะกำพุ; รุจเวทย์ ทหารแกล้ว
2545การศึกษาอัตราการอยู่รอดของตัวอ่อนนับตั้งแต่ตกไข่จนกระทั่งถึงคลอดในแม่สุกรท้องแรกพันธุ์แลนด์เรซและพันธุ์ยอร์คเซียวิชัย ทันตศุภารักษ์; มงคล เตชะกำพุ; สามารถ ดรอิน
2543การศึกษาเปรียบเทียบจำนวนตัวอสุจิในปีกมดลูกและท่อนำไข่ของสุกรสาว ในชั่วโมงที่ 3 และ 12 ภายหลังการผสมเทียม โดยแบ่งและไม่แบ่งส่วนน้ำเชื้อเจือจางกฤษทศักดิ์ แสงกาศนีย์
2547การเก็บโอโอไซต์ด้วยการเจาะผ่านช่องคลอด โอพียูในแม่กระบือปลักที่มีวงจรการเป็นสัดปกติและในแม่กระบือเลี้ยงลูกมงคล เตชะกำพุ; เอกชาติ พรหมดิเรก; วันเพ็ญ ศรีอนันต์; จินดา สิงห์ลอ
2544การเปรียบเทียบการใช้โอโอไซต์ที่ยังไม่พร้อมปฏิสนธิและพร้อมปฏิสนธิทั้งชนิดสดแช่สารละลายเกลือและแช่แข็งในการทดสอบการเจาะผ่านของตัวอสุจิสุกรอดิศร อดิเรกถาวร
2541การแช่เย็นและการแช่แข็งตัวอ่อนสุกร : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ; วันเพ็ญ อดุลยานุภาพ; จินดา สิงห์ลอ
2537การใช้ฮอร์โมนโกนาโดโทรปินเพื่อกระตุ้นการเจริญของฟอลลิเคิลในรังไข่ของลูก กระบือปลักก่อนวัยเจริญพันธุ์ : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ; ชัยณรงค์ โลหชิต; วิชัย ทันตศุภารักษ์; วันเพ็ญ ศรีอนันต์; จินดา สิงห์ลอ; จินตนา อินทรมงคล
2543การใช้โอโอไซต์ชนิดสด แช่สารละลายเกลือ และแช่แข็งที่ยังไม่พร้อมปฏิสนธิ และพร้อมปฏิสนธิเพื่อตรวจสอบความสามารถในการปฏิสนธิของตัวอสุจิพ่อสุกรอดิศร อดิเรกถาวร; มงคล เตชะกำพุ; สาโรช งามขำ
2551ประสิทธิภาพของโปรแกรมเหนี่ยวนำการตกไข่และผสมเทียมแบบกำหนดเวลาในกระบือปลักในฟาร์มเกษตรกรรายย่อยธัชฎาพร ไชยคุณ