Browsing by Author มัทยา จิตติรัตน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 48  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2539กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมปัญหาที่เกิดจากการเสพสุราขวัญตา เลิศวิจิตรกมล
2553กฎหมายแจ้งเหตุในการกระทำความผิดอาญาพัชริยา โมกขมรรคกุล
2549กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เปรียบเทียบ ไทย-ลาว : ศึกษาขั้นตอนการพิจารณาของศาลชั้นต้นคำพัน บุญพาคม
2552กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นพนักงานสอบสวนรัฐกร คลังสมบัติ
2555การกำหนดความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมข้อมูลซึ่งแสดงเอกลักษณ์บุคคลฐาปณีย์ รติจารุภัทร
2547การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542จันทนี นาคเจริญวารี
2551การคุ้มครองสิทธิเด็กกรณีตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายของประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอุภัยวัน ชัยยะวง
2555การดำเนินคดีอาญาของอัยการทหารในศาลทหาร : ศึกษากรณีการสั่งคดีภัสสร ชีระพันธุ์
2543การดำเนินคดีอาญาต่อกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสมชาติ เลิศลิขิตวรกุล
2549การดำเนินคดีอาญาในความผิดเกี่ยวกับเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535จรัส ธรรมธนารักษ์
2553การนำมาตรการคุมประพฤติมาใช้ประกอบโทษในคดีอาญากัลยกร กิจมานะวัฒน์
2536การบังคับบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดโดยคุมประพฤติสุวิทย์ เศวตสุนทร
2549การปล่อยชั่วคราวโดยใช้หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัยเป็นหลักประกันครองขวัญ ยุทธชัย
2549การพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีอาญาโดยพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ : วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ปรับปรุงกฎหมายพยานหลักฐาน)ชนิดา เลิศสิทธิกุล
2549การรับฟังคำรับสารภาพของผู้ต้องหาเป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา : ศึกษาตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547อัญชนา สุขสาคร
2533การวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเสียงจากโรงงาน ที่มีผลกระทบต่อชุมชนรังสิชัย บรรณกิจวิจารณ์
2555การเพิ่มโทษกรณีการกระทำความผิดซ้ำในคดีสิ่งแวดล้อมณิชาภา จตุพัฒนกุล
2539การใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานในการปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522อานนท์ วิบูลย์สวัสดิ์
2555การใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษจำคุกระยะสั้นกุณฑิกา ช่วยพนัง
2550ความน่าเชื่อถือทางกฎหมายของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ณิชารัตน์ สุจริตวรางกูร