Browsing by Author มานพ วราภักดิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 81  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การทดสอบการแจกแจงไวบูลล์และการแจกแจงกอมเฟิรคซ์ ด้วยวิธีทดสอบเทียบความกลมกลืน เมื่อข้อมูลถูกตัดทิ้งอย่างมากศิริรัตน์ วงศ์ประกรณ์กุล
2546การทดสอบเทียบความกลมกลืนสำหรับอัตสหสัมพันธ์ในตัวแบบอนุกรมเวลาศุภลักษณ์ ใจสูง, 2522-
2539การประมาณค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงความเสียหาย สำหรับข้อมูลตัดปลายเมื่อความเสียหายมีลักษณะการแจกแจง แบบสมมาตร การแจกแจงแบบเบ้ และการแจกแจงแบบหางยาวอุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
2547การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียวด้วยวิธีเบส์และวิธีประมาณความควรจะเป็นสูงสุดรุ่งฤทัย ไทยสม
2539การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบอนุกรมเวลาเมื่อมีค่าผิดปกติสุพร ฉัตรแก้วรัตนกุล
2547การประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นเมื่อมีค่าผิดปกติในตัวแปรตามกัญญารัตน์ โพธิสุทธิ์, 2522
2547การประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบการถดถอยโลจิสติคเมื่อมีค่าผิดปกติอรนิต เกตุสุข, 2522-
2539การประมาณค่าพารามิเตอร์ในสมการถดถอยเชิงเส้นพหุ เมื่อข้อมูลมีค่าผิดปกติจิตรวี วีระประดิษฐ
2540การประมาณค่าพารามิเตอร์ในสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย เมื่อความคลาดเคลื่อนเกิดอัตสหสัมพันธ์และมีค่าผิดปกติจันทร์เพ็ญ ศรีธวัชพงศ์
2539การประมาณค่าพารามิเตอร์ในสมการถดถอยโลจิสติคด้วยภาวะน่าจะเป็นสูงสุดและฟังก์ชันจำแนกประเภทกาญจนา พานิชการ
2540การประมาณค่าฟังก์ชันการอยู่รอดในกรณีที่ข้อมูลมีการตัดปลาย ด้วยวิธีนอนพาราเมตริกวิริยา นิ่มนวล
2550การประมาณค่าแบบช่วงของผลต่างค่าสัดส่วนแบร์นูลลีของข้อมูลแบบจับคู่ภูมิพงศ์ แก้วอำไพ
2540การประมาณช่วงความเชื่อมั่นของสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุ เมื่อเกิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระภาวนา มาศผล
2539การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพื่อการวางแผนการผลิตไพฟ้าระยะสั้นธิดารัตน์ จันทวี
2538การพยากรณ์ด้วยวิธีการถดถอยเชิงเส้นพหุ เมื่อตัวแปรตามมีค่าสูญหายวารุณี ตรีบำรุงศักดิ์
2542การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อวางแผนการเพาะปลูกพืชรัศมี หนานสายออ
2542การพยากรณ์ผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรมนฤดี เกิดสมบุญ
2542การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยนวลพรรณ มีนาทุ่ง
2542การพยากรณ์แนวโน้มของการเกิดโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ของจังหวัดฉะเชิงเทราเสาวณิต สุขภารังษี
2539การพยากรณ์ในสมการถดถอยเชิงเส้นพหุ เมื่อค่าตัวแปรตามถูกตัดปลายทางขวาจำเนียน จำนงค์รักษ์