Browsing by Author รภัส พิทยานนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การศึกษาความจำเพาะของกล้องคอนโฟคอล ในการวินิจฉัยมะเร็งหลอดอาหารระยะแรก ในรอยโรคที่ไม่ติดสีจากการย้อมหลอดอาหารด้วยสารละลายลูกอลที่มีขนาดใหญ่กว่า ๕ มิลลิเมตร ในผู้ป่วยที่มีประวัติมะเร็งศีรษะและลำคอ ชนิดสความัสปิยะพันธ์ พฤกษพานิช
2559การศึกษาความจำเพาะของการส่องกล้องแนร์โรวแบนด์ อิมเมจจิง ตามด้วยการย้อมหลอดอาหารด้วยสารละลายลูกอล และการส่องกล้องคอนโฟคอล ในการตรวจคัดกรองมะเร็งหลอดอาหารระยะแรกชนิดสความัส ในผู้ป่วยที่มีประวัติมะเร็งศีรษะและลำคอธนวัฒน์ เหลืองสุขฤกษ์
2553การศึกษาความสัมพันธ์ของภาพที่ได้จากกล้องคอนโฟคอลกับการกลายของเซลล์เยื่อบุกระเพาะอาหารรภัส พิทยานนท์