Browsing by Author รัชนีกร ธรรมโชติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การวิเคราะห์การทำงานของมิวเทชันใหม่ในยีน AGXT แบบ c.32C>G(p.Pro11Arg) ในครอบครัวชาวไทยที่เป็นโรค PH1เนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์
2561การวิเคราะห์การเกิดเมทิลเลชันของยีน STK38 ในมะเร็งรังไข่ณัฐณิชา มุกดาม่วง
2561การวิเคราะห์การแสดงออกระดับอาร์เอ็นเอของยีน STK38 ในมะเร็งรังไข่ธมนวรรณ มีสกุล
2561การวิเคราะห์เมทิลเลชันของยีน DIO2 ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมธารทอง สุขภารังษี
2561การเกิดดีเอ็นเอเมทิลเลชันบนยีน GDF5 ในโรคข้อเข่าเสื่อมรินรดา กลั่นขจร
2555การแสดงออกของยีนที่ควบคุมการแปลรหัสในซิโนวิโอไซต์จากผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมธารนภ สุภัคสถาพรพันธุ์
2555การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของกระดูกอ่อนในซิโนวิโอไซต์จากผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมเอกณรงค์ สินธุวานนท์
2561ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและแบบจำลองทำนายการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมในประชากรไทยจุฑามาศ สิทธิกรไพบูลย์
2561ความสัมพันธ์ระหว่างพหุสัณฐานในยีนเอสโตรเจนแอลฟารีเซพเตอร์ และความไวต่อโรคข้อเข่าเสื่อมในประชากรไทยกนกวรรณ ศรีมณี
2554ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดจากพื้นที่ศึกษาวิจัยของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี และการคัดเลือกเห็ดที่มีศักยภาพนำไปใช้ประโยชน์อรวรรณ สัตยาลัย; สีหนาท ประสงค์สุข; รัชนีกร ธรรมโชติ; ละม้าย แก้วเนิน; วิชาณี แบนคีรี; ปรางวลัย จันทร์แจ่ม
2555ผลของยาแก้อักเสบคีโทโรแล็กต่อแอพอปโทซิสและการแสดงออกของยีนซ่อมแซมของเซลล์กระดูกอ่อนนารีรัตน์ รุ่งเรือง
2556โครงการวิจัยการศึกษาความเกี่ยวข้องทางพันธุกรรมของโรคที่เกิดจากพหุปัจจัย : รายงานการวิจัยรัชนีกร ธรรมโชติ; ปฐมวดี ญาณทัศนีย์จิต; ณัฐพล ธรรมโชติ