Browsing by Author รัชนีกร เกิดโชค

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2554ความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ การสนับสนุนทางสังคม การรับรู้ตราบาป การจัดการตนเอง ความร่วมมือในการใช้ยา สมรรถนะแห่งตนและภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยผู้ใหญ่โรคลมชักราตรี ตาลเชื้อ
2560คู่มือการส่งเสริมการทำหน้าที่ของผู้ป่วยจิตเภทสำหรับผู้ป่วยจิตเภทรัชนีกร เกิดโชค
2556ปัจจัยทำนายการแสดงออกทางอารมณ์ของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภททัตชญา สมประดิษฐ
2556ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สารเสพติดพิมพ์ผกา กิติวงค์อิ่น
2556ปัจจัยทำนายอาการทางจิตของผู้ป่วยจิตเภทกชพร รัตนสมพร
2554ผลของสุขภาพจิตศึกษาครอบครัวแบบกลุ่มต่อภาระการดูแลและการแสดงออกทางอารมณ์สูงของผู้ดูแล ผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนขนิษฐา สุขทอง
2555ผลของโปรแกรมการบำบัดที่เน้นครอบครัวต่อความรุนแรงของอาการในผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้วกรรณิการ์ เลาประเสริฐสุข
2554ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมแบบกลุ่ม ต่อภาระในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทสุณีย์ แสงดาว
2555ผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาที่เน้นการฝึกทักษะต่อการทำหน้าที่ทางสังคมของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนชัฎชฎา คมขำ
2557ผลของโปรแกรมส่งเสริมการทำหน้าที่ร่วมกับสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดต่อสุขภาวะของผู้ป่วยจิตเภท : รายงานวิจัยรัชนีกร เกิดโชค