Browsing by Author รัชนี ขวัญบุญจัน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานด้านกีฬาของเทศบาลในประเทศไทยจักรพันธ์ ชุบไธสง
2530การเปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวังและที่ปฏิบัติจริงของครูประจำชั้น ในการพัฒนาสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 11เด็ดแก้ว ดีวิเศษศิลป์
2524ขวัญของครูพลศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครประเสริฐ สุขณีวัฒน์
2530ขวัญในการปฏิบัติงานของอาจารย์พลศึกษาในมหาวิทยาลัยชาญชัย ชอบธรรมสกุล
2539ความต้องการการนิเทศของอาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษาในวิทยาลัยพลศึกษาชาญณรงค์ หินเกิด
2539ปัญหาการวัดและประเมินผลวิชาสุขศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6ทิพย์วัลย์ ใจทหาร
2526ลักษณะของเกมการเล่นพื้นเมืองไทยอรชร อ่ำจันทร
2531สภาพและปัญหาการจัดโครงการสวัสดิภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครภิญโญ วิทวัสชุติกุล