Browsing by Author รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 48  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2520การทดลองใช้แบบจำลองขอบเขตหน้าที่ และเกณฑ์มาตรฐานของครูประถมศึกษา โดยการอบรมครูประจำการ ณ วิทยาลัยครูเพชรบุรีอำพวรรณ ทิวไผ่งาม
2527การนำเสนอรูปแบบการจัดสภานักเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในชนบทวิไลรัตน์ ยิ้มแฉ่ง
2529การนำเสนอโปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรังปัญญา หมื่นบาล
2534การปฏิบัติของผู้ดูแลเด็กในการสร้างเสริมสุขนิสัยให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, กรมการพัฒนาชุมชนพวงรัตน์ รอดมณี
2518การฝึกอบรมครูช่วยสอนเด็กชาวเขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาตอนต้นพยอม ทัดสวน
2534การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษา ในหมู่บ้านในโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน ด้านไทย-กัมพูชารุ่งฤดี วิเศษนคร
2532การศึกษาการสอนพิเศษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานครเปรมฤดี มหาภาสกร
2529การศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครอง ที่มีต่อโรงเรียนและสภาพที่เป็นจริงของโรงเรียนคาทอลิก ในกรุงมหานครสุเทพ ทองมังกร
2522การศึกษาความสัมพันธ์ของทักษะวิทยาศาสตร์ขั้นมูลฐาน ความสามารถในการแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่น้อยทิพย์ ศัสตรศาสตร์
2533การศึกษาบทบาทของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมพื้นบ้านชิต แก้วเพ็ง
2539การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานครจรัสศรี อุสาหะ
2529การศึกษาสวัสดิการของครูในโรงเรียนประถมศึกษาที่กันดารธานินทร์ อัศวรัตน์
2530การศึกษาเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าระดับความสามารถประสาร มาลากุล ณ อยุธยา; ชุมพร ยงกิตติกุล; รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์
2516การศึกษาเปรียบเทียบการสอนเรื่อง "ความร้อนและแสง" แบบสืบสอบกับแบบบรรยาย ในชั้นประถมศึกษาปีที่เจ็ดสมนึก เสมา
2516การศึกษาเปรียบเทียบการสอนเรื่อง "แม่เหล็กและไฟฟ้า" แบบสืบสอบกับแบบบรรยาย ในชั้นประถมศึกษาปีที่เจ็ดสมชัย โกมล
2521การสร้างชุดการสอน เรื่อง "แม่เหล็ก" และ "เครื่องผ่อนแรง" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่สาม ในห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนมาลินี เผ่าพรหม
2522การสร้างชุดการสอนเรื่อง การอนุรักษ์ดิน และ การอนุรักษ์น้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่สอง ของโครงการส่งเสริมสมรรถภาพการสอนวิมลศรี รักษาพัชรวงศ์
2520การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง "พืชดอกและพืชไร้ดอก" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่หกวารุณี วีระธรรมานนท์
2520การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง "การระเหยและผลของการระเหย" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่สองอุษณีษ์ วังตาล
2518การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "สัตว์มีกระดูกสันหลัง" สำหรับชั้นประถมศึกษาตอนปลายจินดา วงศ์สุวรรณกิต