Browsing by Author รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การประเมินมาตรการการป้องกันและควบคุมเชื้อมัยโคพลาสมาในฟาร์มสุกรในประเทศไทย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ณุวีร์ ประภัสระกูล; รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช; เมตตา เมฆานนท์; พัชรี ทองคำคูณ
2555การประเมินมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อมัยโคพลาสมาในฟาร์มสุกรในประเทศไทย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ณุวีร์ ประภัสระกูล; รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช; เมตตา เมฆานนท์; พัชรี ทองคำคูณ
2553การป้องกันโรคพีอีดีในลูกสุกรโดยการป้อนเชื้อไวรัสที่แยกได้ในประเทศไทยที่อ่อนกำลังโดยการเลี้ยงในเซลล์เพาะเลี้ยงให้กับแม่สุกรอุ้มท้องมงคล ลำใย
2553การผลิตรีคอมบิแนนต์โปรตีนจากบางส่วนของยีนยูนีคซ๊อต 8 ของไวรัสพิษสุนัขบ้าเทียมศุภฤกษ์ นันทวัน ณ อยุธยา
2548การศึกษาชนิดของยุงที่มีศักยภาพในการเป็นพาหะของเชื้อไวรัส พี อาร์ อาร์ เอสในฟาร์มสุกร จังหวัดนครปฐม : รายงานผลการวิจัยรุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช; สุดจิตต์ จุ่งพิวัฒน์
2547การศึกษาผลของไวรัสวัคซีน พี อาร์ อาร์ เอส ต่อการสร้างไซโตคายน์ ของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนนิวเคลียร์ที่แยกได้จากสุกร : รายงานผลการวิจัยสันนิภา สุรทัตต์; รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
2546การศึกษาพยาธิกำเนิดของไวรัสพี อาร์ อาร์ เอส สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยรุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช; สันนิภา สุรทัตถ์
2549การศึกษาพยาธิกำเนิดของไวรัสไข้หวัดใหญ่สุกรสายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทยในสุกรหย่านมดลฤทัย ศรีทะ
2554การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมส่วนโออาร์เอฟห้าของเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสที่ทำวัคซีนชนิดเชื้อเป็นภายหลังการระบาดของโรคในฟาร์มสุกรธวัชชัย หุ่นสุวรรณ
2551ความหลากหลายของยีนเอ็นเอสพี-2 ของไวรัสพีอาร์อาร์เอสในประเทศไทยรุ่งธรรม เกษโกวิท
2547ประสิทธิผลของวัคซีน พี อาร์ เอส ชนิดเชื้อเป็นในสุกรหย่านมระพี ปัญญาทอง, 2522-
2548ผลของไวรัสพี อาร์ อาร์ เอส สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทยต่อประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สุกรสว่าง เกษแดงสกลวุฒิ, 2518-
2553พยาธิกำเนิดของไวรัสพีอีดีสายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทยหลังจากทำให้อ่อนกำลังผ่านเซลล์เพาะเลี้ยงในลูกสุกรที่ไม่ได้รับนมน้ำเหลืองสิทธิกร ไตรยราช
2547ลักษณะการสร้างไซโตไคน์ในเม็ดเลือดขาว ชนิดนิวเคลียสเดียวของสุกรที่ติดเชื้อไวรัสพี อาร์ อาร์ เอส มาก่อนและกระตุ้นด้วยไวรัสสายพันธุ์ต่างชนิดวีระศักดิ์ สะดะ
2556โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์สู่คน (โรคไข้หวัดใหญ่สุกร) : รายงานการวิจัยรุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช