Browsing by Author วรณพ วิยกาญจน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การกระจายของแกมมาริดแอมฟิพอดและบทบาทต่อสาหร่ายอิงอาศัยบนหญ้าชะเงา Enhalus acoridesเครือวัลย์ กำเนิดดี
2552การติดตามการฟื้นตัวของแนวปะการังภายหลังการเกิดคลื่นสึนามิบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน : รายงานผลการวิจัยสุชนา ชวนิชย์; วรณพ วิยกาญจน์
2556การฟื้นฟูแนวปะการังในธรรมชาติโดยใช้ตัวอ่อนปะการังที่ได้จากการเพาะขยายพันธุ์ในระบบแบบฟัก-2 : ปัจจัยทางทางชีวภาพที่มีผลต่อการอนุบาลตัวอ่อนปะการังระยะหลังการปฏิสนธิและระยะหลังการลงเกาะบนพื้นผิว : รายงานวิจัยวรณพ วิยกาญจน์; สุชนา ชวนิชย์
2558การฟื้นฟูแนวปะการังในธรรมชาติโดยใช้ตัวอ่อนปะการังที่ได้จากการเพาะขยายพันธุ์ในระบบแบบฟัก-4 : วิธีการที่เหมาะสมในการอนุบาลตัวอ่อนปะการังระยะหลังการลงเกาะเพื่อการฟื้นฟูปะการังในธรรมชาติ : รายงานผลการดำเนินงานวรณพ วิยกาญจน์; สุชนา ชวนิชย์
2554การสำรวจปะการังเบื้องต้นบริเวณเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : รายงานวิจัยวรณพ วิยกาญจน์; สุชนา ชวนิชย์
2551การเติบโตและการสืบพันธุ์ของกัลปังหา Menella sp. และ Dichotella gemmaceaเทพสุดา ลอยจิ้ว
2555การแยกและเลี้ยง zooxanthellae สายพันธุ์ทนร้อนจากปะการังและหอยสองฝาในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : รายงานผลการดำเนินงานไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ; วรณพ วิยกาญจน์
2554ความหลากหลายของปะการังและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง บริเวณหมู่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี : 2-การทดแทนจำนวนประชากรปะการัง : รายงานวิจัยวรณพ วิยกาญจน์; สุชนา ชวนิชย์
2550ความหลากหลายของปูบริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรีวิมล เหมะจันทร; วรณพ วิยกาญจน์; สุชนา ชวนิชย์; กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์; ตัญชมัย ประดิษฐ์
2558ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรปะการังบริเวณเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - 4: การเพาะขยายพันธุ์ปะการังในระบบเพาะฟักบนบกด้วยเทคนิคการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศระยะที่2 : รายงานผลการดำเนินงานวรณพ วิยกาญจน์; สุชนา ชวนิชย์
2556ความหลากหลายและการกระจายของทากเปลือยในน่านน้ำไทย : 2-หมู่เกาะคราม : รายงานวิจัยสุชนา ชวนิชย์; วรณพ วิยกาญจน์
2548ชีววิทยาของเพรียงหัวหอม Ecteinascidia thurstoni Herdman, 1891 เพื่อการเพาะเลี้ยงปิยะ โกยสิน
2555บทบาทและความสำคัญของทากเปลือย Jorunna funebris ในระบบนิเวศ - 1: ฤดูกาลสืบพันธุ์และจำนวนประชากรในพื้นที่หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี : รายงานวิจัยสุชนา ชวนิชย์; วรณพ วิยกาญจน์
2556บทบาทและความสำคัญของทากเปลือย Jorunna funebris ในระบบนิเวศ - 2: ชีววิทยาการสืบพันธุ์และพัฒนาการของตัวอ่อน : รายงานวิจัยสุชนา ชวนิชย์; วรณพ วิยกาญจน์
2558บทบาทและความสำคัญของทากเปลือย Jorunna funebris ในระบบนิเวศ-4: ความสัมพันธ์ของอาหารที่มีต่อการผลิตสาร renieramycin : รายงานผลการดำเนินงานสุชนา ชวนิชย์; วรณพ วิยกาญจน์
2546ผลของการใช้ยีสต์สกัดทดแทนปลาป่นบางส่วนในอาหารต่อการเติบโตของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodonชนิกา คงสวัสดิ์, 2521-
2557ผลของความเข้มแสงและความเค็มต่อการฟอกขาวและการฟื้นตัวของปะการังเขากวาง Acropora millepora (Ehrenberg, 1834)ศุภกาญจน์ จันทร์แดง
2539ผลของความเค็มและอัตราส่วนของ n-3 HUFA ต่อการเติบโตและการรอดของปลากะพงขาว Lates calcariferทัณฑิมา พรหมดิเรก
2550ผลของอาหารต่างชนิดต่อการเติบโตและการผลิต Ecteinascidins ของเพรียงหัวหอม Ecteinascidia thurstoni herdman, 1891ชาตรี ชำนาญรักษา
2557ผลของอุณหภูมิ ความเค็ม และความเป็นกรด-เบสต่อการเจริญระยะต้นของ ตัวอ่อนปะการัง Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) และ Acropora millepora (Ehrenberg, 1834)วิภาดา ลลิตภัทรกิจ