Browsing by Author วรรณา ตุลยธัญ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2529การปรับปรุงคุณภาพของแป้งมันสำปะหลังโดยการแปรสภาพทางเคมีวรรณพร ศิริโรจน์
2549การผลิตกระดาษจากใบสับปะรดที่มีถ่านกัมมันต์เพื่อช่วยยืดอายุการเก็บแตงหอม Cucumis melo L.พีชยา ตันติเตมิท
2551การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากจุลินทรีย์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร : รายงานการวิจัยจิราภรณ์ ธนียวัน; ไพเราะ ปิ่นพานิชการ; สุเทพ ธนียวัน; สุชาดา จันทร์ประทีป; วรรณา ตุลยธัญ
2540การผลิตเครื่องดื่มเลียนแบบนมจากปลายข้าวเจ้าสมฤดี วิบูลพัฒนะวงศ์
2549การผลิตแป้งข้าวเหนียวโปรตีนสูงโดยใช้เอนไซม์แอลฟา-อะมิเลสกาญจนาภา เอกคณาลักษมี
2535การสกัดแอนโธไซยานินส์จากดอกอัญชัน (Clitoria ternatea L.)เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์
2545การเสริมธาตุเหล็กและธาตุเหล็กร่วมกับไอโอดีนในเมล็ดข้าวและแป้งข้าวฑิติกาน เมฆจรัสกุล
2545การเสริมไอโอดีน สังกะสี และเหล็กโดยการเคลือบบนเมล็ดข้าวธนานันต์ โรจนศศิธรา
2539การแทนที่ไขมันในกะทิด้วยสารทดแทนไขมันบางชนิดเนตรนภิส โทนุสิน
2530การแปรสภาพแป้งมันฝรั่งเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิดวรนุช ศรีเจษฎารักข์
2548ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางเคมีและสารหอม 2-แอซีติล-1-ไพรโรลีน และการเปลี่ยนแปลงของสมบัติเพสติงของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ระหว่างการเก็บรักษาบัณฑิต ลีฬหรัตนรักษ์
2551ชีวสังเคราะห์สารหอม 2-Acetyl-1-pyrroline ในเตยหอม Pandanus amaryllifolius Roxb.และข้าวขาวดอกมะลิ 105 Oryza sativa L. variety Khao Dawk Mli 105 โดยกระบวนการเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนศรัญญา ชัยจำรัส
2549ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อรูปแบบโปรตีนของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105นัฐวัฒน์ ชินะโยธิน
2533ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการละลายของดีบุก และคุณภาพของสับปะรดกระป๋องในระหว่างการเก็บกนกทิพย์ สันตะบุตร
2535ผลของกรดแอสคอร์บิกและโซเดียมอิริธอร์เบทต่อการละลายของดีบุกจากกระป๋องชนิดต่างๆ ที่ใช้บรรจุสับปะรดรัตน์จิกา ชานะมัย
2549ผลของการทอดด้วยเทคนิคการเจือน้ำมันที่มีต่อสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ และทางประสาทสัมผัสของข้าวพองเสริมธาตุไอโอดีนรัตนาภรณ์ ลมูลภักตร์
2549ผลของการอบแห้งแบบ 2 ขั้นตอน และอุณหภูมิในการเก็บต่อปริมาณสารหอม 2-อะเซทิล-1-พีโรลีน และคุรภาพการสีของข้าวขาวดอกมะลิ 105 Oryza sativa L.ธัญญารัตน์ เตชทรัพย์อมร
2548ผลของการเสริมไอโอดีนต่อคุณภาพการสีข้าวและสมบัติทางเคมีกายภาพของเมล็ดข้าวธรรณพ เหล่ากุลดิลก
2545ผลของความเข้มข้นของไอโอดีนและพันธุ์ข้าวต่อคุณภาพของข้าวกล้องนึ่งและข้าวเปลือกนึ่งเสริมไอโอดีนจารุภัทร ลือชา
2538ผลของชนิดของผลไม้และน้ำเชื่อมต่อการละลาย ของดีบุกในผลไม้รวมกระป๋องสิรินดา กุสุมภ์