Browsing by Author วรรณา ปูรณโชติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 69  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2519การฉายภาพความต้องการครูระดับประถมศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2518-2528นภาพร สิงหทัต
2518การบ่งชี้ลักษณะความสูญเปล่าทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลวรรณี สัตยวิวัฒน์
2535การประยุกต์ใช้เทคนิคของเทอร์สโตนในการพัฒนาแบบวัดความมีน้ำใจนักกีฬาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกาาตอนต้นสุวพร บูรณพงศ์
2521การประเมินบุคลิกภาพของผู้กระทำผิดวัยหนุ่มตามแบบซีพีไอมณี ไชยกิจ
2537การพัฒนาแบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาพยาบาลกุลธิดา สนุกพันธ์
2535การพัฒนาโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์แบบแผนการตอบข้อสอบ โดยใช้สูตรดัชนีชี้เตือนที่ปรับปรุงโดยฮาร์นิสและลินน์ชัยณรงค์ วิริยะศรีสุวัฒนา
2534การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ระหว่างองค์ประกอบด้านคุณลักษณะของนักเรียนและครู สภาพแวดล้อมทางบ้าน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตการศึกษา 11ประสงค์ ต่อโชติ
2522การวิเคราะห์ความสูญเปล่าทางการศึกษาของวิทยาลัยครูนครสวรรค์วิสาข์ เกษประทุม
2529การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ประจักษ์ รัตนวิจิตร
2533การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มนักเรียนในภาคกลางที่ศึกษาต่อ และไม่ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2530ธวัช แก้วอนันต์
2533การวิเคราะห์ตัวประกอบของการตระหนักรู้ในอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครไพบูลย์ ใจชอบธรรม
2533การวิเคราะห์ตัวประกอบของการตระหนักรู้ในอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานครวาณีพร หลงสมบุญ
2529การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถภาพ ของครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามการรับรู้ของตนเอง ครู และผู้บริหาร ในเขตการศึกษา 8อัจฉรา สวามิวัศดุ์
2532การวิเคราะห์ตัวแปรที่จำแนกระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าและสูงกว่าระดับความสามารถ เขตการศึกษา 5สุรัตน์ อังกุรวิโรจน์
2530การวิเคราะห์มูลเหตุจูงใจ ของนิสิตบัณฑิตศึกษาต่อการเข้าศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอัครชิต ทีฆะทิพย์สกุล
2526การวิเคราะห์องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการสละสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยของนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยได้มนัส ประสงค์
2519การวิเคราะห์แบบสอบคัดเลือกวิชาภาษาอังกฤษมาโนช กลั่นฤทธิ์
2518การวิเคราะห์แบบสอบผลสัมฤทธิ์วิชาการศึกษาวิทยาลัยครูเพชรบุรีรจนา ภัตรานนท์
2520การวิเคราะห์แบบสอบวิชาภาษาอังกฤษฟอร์มสิบหกดีพิไลพรรณ ทองใหญ่
2520การวิเคราะห์แบบสอบวิชาภาษาอังกฤษฟอร์มสิบหกดีพิไลพรรณ ทองใหญ่