Browsing by Author วรรณี ศิริโชติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 57  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2522การจัดกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาปิยวดี ผิรังคะเปาระ
2526การจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรีวินัย วงศ์ทองดี
2518การฝึกอบรมครูช่วยสอนเด็กชาวเขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาตอนต้นไสว สายแก้ว
2517การฝึกอบรมผู้ช่วยครูสอนเด็กชาวเขาในการสอนวิชาการสอนคณิตศาสตร์บุญปลูก วงษ์สุวรรณ
2528การพัฒนาตนเองของมหาบัณฑิตที่ปฏิบัติงาน ในโรงเรียนประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามทรรศนะของตนเอง ผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชานภาพร มิญฌา
2535การพัฒนาโปรแกรมการเตรียมความพร้อมทางอาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดราชบุรีฉวีวรรณ ประคองจิตมั่น
2540การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้กลวิธีเอสคิวอาร์คิวซีคิว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ำจักรพันธ์ ทองเอียด
2539การวิเคราะห์หนังสือคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาที่พิมพ์จำหน่าย โดยสำนักพิมพ์เอกชนอรัญญา กลิ่นแก่นจันทร์
2521การวิเคราะห์เนื้อหาและประเมินผลแบบเรียนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชาวเขาณรุทธ์ สุทธจิตต์
2526การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า ในโรงเรียนชุมชน โรงเรียนในโครงการพัฒนาประชาธิปไตย โรงเรียนในโครงการอาร์ ไอ ที และโรงเรียนแบบธรรมดาปรีชา ภาวโน
2526การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า ในโรงเรียนชุมชน โรงเรียนในโครงการพัฒนาประชาธิปไตย โรงเรียนในโครงการอาร์ ไอ ที และโรงเรียยนแบบธรรมดาปรีชา ภาวโน
2539การศึกษาความรู้และการปฏิบัติตามสิทธิเด็กของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครบุญญลักษณ์ รักษ์อารยะธรรม
2529การศึกษาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดิเรก สุขสุนัย
2539การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพของโรงเรียนประถมศึกษา กรุงเทพมหานครเพียงตา ขบวน
2539การศึกษาแนวโน้มของหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในทศวรรษหน้า (พุทธศักราช 2549)กัลยา สุทธิศิริ
2522การสร้างชุดการสอนเพื่อช่วยผู้ปกครองเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ แก่เด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียนรสสุคนธ์ มกรมณี
2518การสร้างบทเรียนทบทวนแบบโปรแกรมเรื่อง "ชนิดของมุม" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5จุมพล รัตนคุณูประการ
2518การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมุมฉาก สามเหลี่ยมและวงกลม" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่หกวีระ ตันตระกูล
2518การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "ตัวคูณรร่วมน้อย" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่หกสิริรัตน์ เดชศรี
2519การสร้างแบบจำลองการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยเน้นทักษะการสอนเฉพาะอย่าง ในชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง สำหรับครูช่วยสอนชาวเขาสุภาพ ศรียาภัย