Browsing by Author วรวรรณ องค์ครุฑรักษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551กลยุทธ์การจัดการเชิงประสบการณ์ลูกค้าของกลุ่มธุรกิจเครื่องสำอางวริษา นันทิยานนท์
2550กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ข้ามชาติของสตาร์บัคส์ และทัศนคติ วิถีชีวิตของผู้รับสาร 5 ประเทศสุมาลี อำนวยพร
2552กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการรับรู้ข่าวสารการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในภาคอีสานวิชชุดา ไชยยศ
2552การรับรู้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสุภาภรณ์ จันทร์พวง
2552การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรธุรกิจ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เบญญาภา ฐิตวัฒนาคุณ
2557การรับรู้และทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบัติในประเทศไทยวลีรัตน์ อักษรดี
2551การศึกษากระบวนการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ในองค์กรธุรกิจข้ามชาติ : รายงานผลการวิจัยวรวรรณ องค์ครุฑรักษา; ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ
2553การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ระหว่างภัตตาคารจีน และญี่ปุ่นในประเทศไทยลี่ น่า เหอ
2559การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของสินค้าไทยในประเทศเวียดนามเจสสิก้า ชณัฐฎา สุดสุข
2551การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของร้านอาหารไทยในกรุงโตเกียวยุพิน พึ่งภิญโญ
2559การเปิดรับ ความพึงพอใจต่อข่าวสารความเสี่ยงภัยพิบัติ และการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานบริษัทไทยและญี่ปุ่นศิริมาส บุญถนอม
2554การเปิดรับข่าวสารการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มเป้าหมายในประเทศไทยชีวานวล โปตระนันทน์
2554การเปิดรับสื่อกับพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะของกลุ่มวัยรุ่นวรรธนี จันทรมิตรี
2559การเปิดรับและทัศนคติของผู้ขับขี่ยานพาหนะต่อสื่อดิจิทัลบอร์ดในเขตกรุงเทพมหานครธีรวิทย์ ชาญโกเวทย์
2554ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาครัฐและเอกชน ปี 2554 การรับรู้และทัศนคติของผู้รับสารในวิกฤตการณ์น้ำท่วมกุลนิษฐ์ นาคเลขา
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การจดจำ และการตีความหมายของตราสัญลักษณ์ทสมา ทองภูสวรรค์
2546ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในธุรกิจบริการพนิดา โค้วเจริญ, 2523-
2549ประสิทธิผลของการสื่อสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อนิสิตนักศึกษาหญิงในกรุงเทพมหานครแพรวพรรณ อัคคะประสา
2553ประสิทธิผลของการใช้ภาพและข้อความที่สร้างความกลัวในการรณรงค์เพื่อลดภาวะโลกร้อนนรีรัตน์ งามประดิษฐ์
2555ผลของการออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มเพื่อสิ่งแวดล้อมต่อการรับรู้ และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคปิยนุช เตชะกาญจนกิจ