Browsing by Author วรวรรณ เหมชะญาติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 48  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2548กรณีศึกษาภาระงานครูอนุบาลในโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ที่มีการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนสุชนินธ์ บัณฑุนันทกุล
2555การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้ดูแลเด็กด้านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยฝายวารี ประภาสะวัต
2557การพัฒนากระบวนการสอนซ่อมเสริมตามแนวประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1สุชนินธ์ บัณฑุนันทกุล
2560การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารของเด็กอนุบาลกัญจนา ศิลปกิจยาน
2553การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยบูรณาการทฤษฎีสหบทและแนวการสอนอ่านโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านเชิงสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลธันยา พิทธยาพิทักษ์
2544การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วรวรรณ เหมชะญาติ
2544การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาวชิราวุธวิทยาลัย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ทิศนา แขมมณี; พิมพันธ์ เดชะคุปต์; วรวรรณ เหมชะญาติ; อรชา ตุลานันท์; ชนาธิป พรกุล
2544การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนราชวินิต (ประถมศึกษา) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ทิศนา แขมมณี; พิมพันธ์ เดชะคุปต์; วรวรรณ เหมชะญาติ; อรชา ตุลานันท์; ชนาธิป พรกุล
2544การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วรวรรณ เหมชะญาติ; อรชา ตุลานันท์; ทิศนา แขมมณี; พิมพันธ์ เดชะคุปต์; ชนาธิป พรกุล
2544การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : การศึกษาพหุกรณีทิศนา แขมมณี; พิมพันธ์ เดชะคุปต์; วรวรรณ เหมชะญาติ; อรชา ตุลานันท์; ชนาธิป พรกุล
2549การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล สำหรับสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานการวิจัยน้อมศรี เคท; ดวงเดือน อ่อนน่วม; จีระพันธุ์ พูลพัฒน์; พูนสุข บุณย์สวัสดิ์; วรสุดา บุญยไวโรจน์; วรวรรณ เหมชะญาติ; อรชา ตุลานันท์
2559การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์โดยบูรณาการวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางและเทคนิคการสลับภาษาเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาอังกฤษของเด็กอนุบาลปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์
2554การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาโดยบูรณาการแนวสมดุลภาษาและ การเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1กันตวรรณ มีสมสาร
2557การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองบนฐานของวัฒนธรรมและชุมชนโดยบูรณาการแนวการสอนพูดและการสลับภาษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารสำหรับนักเรียนในช่วงรอยต่อระดับประถมศึกษาปีที่ 1อภิรดี ไชยกาล
2554การพัฒนาโปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองตามแนวคิดเอไอซีเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชาณิการ์ เอิบอาบ
2545การพัฒนาโปรแกรมการสอนภาษาโดยใช้วรรณกรรมเด็กเพื่อส่งเสริมการใช้เสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลแสงโสม กชกรกมุท
2559การวิเคราะห์แบบแผนการอบรมเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองในกลุ่มชาวเขาเผ่าม้งอภิสิทธิ์ ลีเลิศ
2545การศึกษากระบวนการการพัฒนาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยระดับปฐมวัยในโรงเรียนนานาชาติสุทธิดา ปกป้อง, 2522-
2546การศึกษาการมีส่วนร่วมในการเล่นสมมติของเด็กวัยอนุบาลบุณฑริกา สุขสบาย
2551การศึกษาการใช้คำถามของครูอนุบาลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชนาภา แสงจำปา