Browsing by Author วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
19/7/2019Establishment of an in vitro system to screen for substances to improve osteogenesis imperfecta osteoblasts’ functions-
22/12/2017PATHOMECHANISM OF X-LINKED OSTEOGENESIS IMPERFECTA-
19/7/2019A STUDY TO DETERMINE PATHOGENICITY OF A MISSENSE P.R122W VARIANT IN THE LHX4 GENE IN A PATIENT WITH COMBINED PITUITARY HORMONE DEFICIENCY AND OSTEOGENESIS IMPERFECTA-
2546การตรวจกรองการกลายพันธุ์ของ KCND3 และ Linkage Analysis ของ KCNA4 และ KCNA5 ในโรคใหลตายที่มีลักษณะของบรูกาดาซินโดรมเทียมจิต ไชยชนะ
2555การตรวจสอบการกลายพันธุ์ของยีน KCNJ11 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเบาหวานในเด็กทารก (neonatal diabetes) และโรคระดับน้ำตาลในเลือดต่ำจากระดับอินซูลินที่สูงตั้งแต่แรกเกิด (congenital hyperinsulinism)กัญญา ศุภปีติพร; วิชิต สุพรศิลป์ชัย; วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์; สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
2554การวิเคราะห์การทำงานของมิวเทชันใหม่ในยีน AGXT แบบ c.32C>G(p.Pro11Arg) ในครอบครัวชาวไทยที่เป็นโรค PH1เนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์
2548การศึกษาการกลายพันธุ์ของยีน p63 ในผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ที่ไม่มีความพิการอื่นร่วมด้วยเพชรรัตน์ เลยกลาง
2552การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับการแสดงออกของยีน ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันกับความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสเด็งกิว : รายงานผลการวิจัยกัญญา ศุภปีติพร; วรมันต์ ไวดาบ; วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
2545การศึกษาพงศาวลีของผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ในประเทศไทยนิภาศิริ วรปาณิ
2548ความชุกและค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคพันธุกรรมและความพิการแต่กำเนิดในผู้ป่วยเด็กที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กรกมล จิระรัตนวงศ์
2549ความปลอดภัยและผลต่อกระดูกของยา Mentetrenone ในผู้ป่วยเด็กโรค Osteogenesis Imperfectaสาธิดา พูนมากสถิตย์
2546ความรู้และพฤติกรรมการรับประทานกรดโฟลิกในหญิงตั้งครรภ์ และบุคลากรด้านการแพทย์ซึ่งเป็นหญิงวัยเจริญพันธุ์ประภาพร วิไลพันธุ์
2547ความสัมพันธ์ระหว่างอายุมารดาและโพลิมอร์ฟิซึมในยีน 5,10-เมทิลีน เตตราไฮโดรโฟเลท รีดักเทสของมารดาเป็นปัจจัยเสี่ยงของไตรโซมี 21ธัชขวัญ อินทปันตี, 2520-
2557ความหลากหลายของลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนโซเดียมไดคาร์บอกซิเลตโคทรานสปอร์ตเตอร์-1 ในผู้ป่วยไทยโรคนิ่วไตภัทริน อุดมศิลป์
2551ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการแสดงออกของยีนโซเดียมไดคาร์บอกซิเลต โคทรานสปอร์ตเตอร์-1 ในผู้ป่วยโรคนิ่วไตศราวุฒิ แซ่ภู่
2547ความโน้มเอียงทางพันธุกรรมของโรคปากแหว่งเพดานโหว่ที่ไม่เกิดร่วมกับกลุ่มอาการศิรประภา ทองกอบเพชร
2548อาการแสดง ธรรมชาติของโรค การตอบสนองต่อการรักษา และการกลายพันธุ์ในผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคพร่องเอ็นไซม์กลุ่มคาร์บอกซิเลสยิ่งดาว ชยสิกานนท์, 2521-
2543แบบแผนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมในผู้ป่วยที่เสียชีวิตกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุ (โรคใหลตาย)ชิเทพ งามเจริญ