Browsing by Author วรเวศม์ สุวรรณระดา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ โดยการวิเคราะห์โครงสร้างตลาด พฤติกรรมการแข่งขัน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้เรียนสิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์
2550การประเมินค่าเชิงเศรษฐกิจและปัจจัยกำหนดแรงงานอาสาสมัครในประเทศไทยเอกสิทธิ์ พิสิฐพจมาน
2553การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณรายจังหวัดของประเทศไทยกานต์ จันทร์วิทยานุชิต
2555การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการคัดเลือกผู้สูงอายุเพื่อรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพในประเทศไทยเหมือนขวัญ รองเดช
2558การวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดและการประมาณการมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุไทยฐิติกาญจน์ อัศตรกุล
2560การวิเคราะห์ปัจจัยหลักต่อความต้องการจ้างงานประชากรวัยทำงานวัยปลาย : กรณีศึกษาสถานประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิมพวรรณ วิเศษศรี
2557การวิเคราะห์ภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมที่ทำให้สวัสดิการสังคมสูงสุด: กรณีศึกษาของประเทศไทยปพิชญา แซ่ลิ่ม
2554การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางประชากรกับรูปแบบการบริโภคของครัวเรือนไทยธนานนท์ บัวทอง
2558การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรกับผลกระทบต่อความยั่งยืนทางการคลังของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุธีรพงศ์ วิจารณาญาณ
2551ความต้องการบริการด้านการดูแลระยะยาวแบบเป็นทางการสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยณัฐพงษ์ พบสมัย
2559ความยั่งยืนทางการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นอรอนงค์ เติมทวีวุฒิ
2550ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเศรฐกิจของจังหวัดในประเทศไทยวิลาวัลย์ ดำจุติ
2550ปัจจัยกำหนดการบริจาคของครัวเรือนไทยจริยภัทร รัตโณภาส
2550ปัจจัยกำหนดการบริจาคโลหิตในประเทศไทยเพชรรัตน์ วอนเพียร
2553ปัจจัยกำหนดอาชญากรรมในประเทศไทยสโรกาญจน์ เปี่ยมพงษ์สานต์
2547ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐต่อการลงทุนภาคเอกชน และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยภาวินี วิโนทัย, 2522-
2556ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอายุเกษียณเฉลี่ยที่แท้จริงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ: กรณีศึกษา ประเทศในกลุ่ม OECDอาภากร นพรัตยาภรณ์
2552ผลกระทบของทรัพย์สินในรูปแบบบำนาญภาคบังคับต่อการออมภาคครัวเรือนกนกวรรณ ธรรมแสง
2547ผลกระทบของนโยบายการตั้งราคาและภาษีต่ออุปสงค์น้ำประปาของครัวเรือนและปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาในประเทศไทยเทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุวรรณ, 2518-
2549ผลกระทบของมาตรการการบังคับออมแบบไหม่ต่อสมาชิกและกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพอาภาพรรณ คำวชิรพิทักษ์