Browsing by Author วารินทร์ วงศ์หาญเชาว์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2535การจัดดุลยภาพระหว่างอุปสงค์และอุปทานทางการเกษตร : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดศรีสะเกษศิริวรรณ สงวนเชื้อ
2534การประมาณการปริมาณนักท่องเที่ยวที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7นฤมล สนธิถาวร
2531การปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมพืชน้ำมัน และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอัญชลี เพ่งสุข
2532การวางแผนเศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็ก ศึกษากรณีพื้นที่เขตลุ่มน้ำห้วยข้าวสาร จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2531วรวิทย์ กิจสวัสดิ์
2532การวิเคราะห์การใช้ดัชนีพื้นฐาน (กชช 2ค) เพื่อการประเมินการพัฒนาชนบทไทยอารี ศุภจิตธนานันท์
2522การวิเคราะห์ความต้องการนำเข้าน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันในประเทศไทยสุลัดดา ศิริฤกษ์พิพัฒน์
2534การวิเคราะห์ความเสี่ยงของรายได้เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาอัทธ์ พิศาลวานิช
2536การวิเคราะห์ผลกระทบจากมาตรการคุ้มครองการผลิตถั่วเหลืองของไทยจารึก สิงหปรีชา
2533การศึกษาการลงทุนสร้างห้องเย็นสำหรับกุ้งเพื่อการส่งออก : ศึกษา กรณีพื้นที่ปฏิรูปปากน้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรีจุฑามาศ โชติวิไลวนิช
2520การเลือกลงทุนซื้อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพรรณี อิสรพงศ์ไพศาล
2532ความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7ศรัณยา กิจสำนอง
2520ความเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยวารุณี ธีระกุล
2522ต้นทุนดำเนินงานของรถยนต์บรรทุกในประเทศไทยจิตรา สุริยวงศ์
2533ราคาของผักและการตลาดในชนบท : กรณีศึกษา ของเขตลุ่มน้ำห้วยยางสมปอง วงศ์สุทธิรัตน์
2522รูปแบบการกระจายรายได้และรายจ่ายของข้าราชการพลเรือนในเขตกรุงเทพมหานครดาราวรรณ โรจนะเสน
2533แบบจำลองเศรษฐมิติมหภาคสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยวีระพงษ์ ปดิฐพร
2522โครงสร้างการคุ้มครองอุตสาหกรรมในประเทศไทยบุบผา ตันตระกูล
2526โครงสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น : วิเคราะห์ในเชิงปริมาณแบบพึ่งพาวัชรี อิทธิอาวัชกุล