Browsing by Author วารี ถิระจิตร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 37  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2520การตรวจสอบแบบจำลองขอบเขตหน้าที่และเกณฑ์มาตรฐาน ของครูประถมศึกษากับหลักสูตรวิทยาลัยครูนรีวรรณ เลอไกรสิทธิ์
2528การพัฒนาระบบการสอนข่าวและเหตุการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4พัชรินทร์ พัฒนาศักดิ์
2539การพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานครจันทร์เพ็ญ ไพบูลย์
2532การวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสืออ่านเพิ่มเติมและหนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ในหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521ศศิวิมล รอบคอบ
2532การวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือเสริมประสบการณ์ กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521สมมิตร ช้างคล่อม
2521การวิเคราะห์เนื้อหาและประเมินผลแบบเรียนสังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชาวเขาเนาวรัตน์ แตงยิ้ม
2522การศึกษาขวัญของครูประชาบาลจังหวัดสุโขทัยอารี สวรรค์วานิช
2539การศึกษาบทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมคุณธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 1องุ่น พูลทวี
2536การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเกสร สิงห์ธนะ
2521การสร้างชุดการสอน เรื่องวันลอยกระทงและวันขึ้นปีใหม่ สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองทัศนีย์ ผลเนืองมา
2520การสร้างชุดการสอนวิชาภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่หก สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนชูศรี พันธุ์อร่าม
2521การสร้างชุดการสอนเรื่อง "ความกตัญญู ความเอื้อเฟื้อ และความสามัคคี" สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่สองนภา กัลยาณสุต
2519การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรม เรื่อง "ลมมรสุมในทวีปเอเชีย" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่เจ็ดเพชรา ถายะพิงค์
2520การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา เรื่อง "ภูเขา แม่น้ำ และเกาะในประเทศไทย" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าศิริวรรณ กาญจนสาลักษณ์
2519การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาสังคมศึกษาเรื่อง "การเลือกตั้งผู้แทนราษฎร" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าทรงศรี เนียวกุล
2518การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "การอ่านและเขียนแผนที่ประเทศไทย" สำหรับชั้นประถมศึกษาตอนปลายศิริพร ธีรบดี
2528การสำรวจกิจกรรมสร้างนิสัยในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครจิราภรณ์ หิรัญเกื้อ
2526การเปรียบเทียบความคิดรวบยอดเชิงจริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเล่านิทานกับกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติบุบผา เรืองรอง
2526การเปรียบเทียบความคิดรวบยอดเชิงจริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเล่านิทานกับกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติบุบผา เรืองรอง
2534การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ด้วยเทคนิคการพยากรณ์แบบสร้างภาพอนาคต และแบบวิเคราะห์ค่านิยมในอนาคตอัจจนา เตียวกังวาล