Browsing by Author วิทยา สุจริตธนารักษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 60  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2534กรรมวิธีของผู้นำท้องถิ่นในการพัฒนาชนบท : ศึกษาแง่มุมทางการเมืองของผู้นำหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่าง เขาป้าเจ้ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงอรุณ สงผอม
2530กองทุนพัฒนาชนบทระดับอำเภอกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองชวนทัศน์ ประไพพิศ
2539การคัดเลือกบุคคลเป็นรัฐมนตรีของพรรคพลังธรรม : ศึกษากรณี วันที่ 13 กันยายน 2535 และวันที่ 2 กรกฎาคม 2538ธนวัฒน์ ไพรอังกูร
2530การต่อสู้ทางการเมืองของ ดร.ปรีดี พนมยงค์ (พ.ศ.2475-2490)ชวลิต ทรงกิตติ
2529การปฏิบัตินโยบายสำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนราธิวาสเจษฎา อุรพีพัฒนพงศ์
2533การปฏิบัติหน้าที่ของสภาเขตในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่น รูปนครหลวงกอบชัย บุญอรณะ
2529การปฏิรูประบบบริหารราชการนครหลวงพงษ์ศักดิ์ เสมสันต์
2531การประเมินสมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บ้านวีระชาติ ผ่องโชติ
2540การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับสถาบันการศึกษา ก่อนประจำการของกรมตำรวจพินิจ อุสาโห
2539การสร้างและรักษาอำนาจทางการเมืองของพลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ชิตพล กาญจนกิจ
2530การเมืองเรื่องกัญชา : การศึกษาในมิติของการใช้อำนาจและอิทธิพล ในโครงสร้างอำนาจทางการเมืองท้องถิ่นจุมพล พงษ์สุวรรณ
2535การเมืองในกระบวนการกำหนดงบประมาณของท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรภูสิต สมจิตต์
2540การเมืองในเรื่องการออกเอกสารสิทธิในที่ดินสุจิต จงประเสริฐ
2531การเมืองไทยกับการบริหารงานตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีสำคัญที่เกี่ยวข้องพันธ์ศักดิ์ ศาสนอนันต์
2540การแตกแยกของพรรคการเมืองในรัฐบาลผสม : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีรัฐบาลผสมของนายชวน หลีกภัย กับรัฐบาลผสมของนายบรรหาร ศิลปอาชาจิตสิริ สัจจญาณ
2540การไร้เสถียรภาพของรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา : ศึกษาในเชิงปัญหาความชอบธรรม ปัญหาทางเศรษฐกิจ และความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาลวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร
2539ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนในเรื่องการใช้ทรัพยากรป่าภุมรินทร์ ศรีสินทร
2531ความขัดแย้งในการเมืองท้องถิ่น : ศึกษากรณีการขอขยายเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย
2533ความขัดแย้งในการเมืองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองอุทัยธานี (พ.ศ. 2528-2533)ศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา
2539ความขัดแย้งในรัฐบาล ชวน หลีกภัยศิวบูรณ์ เชาว์ศิลป์