Browsing by Author วิทิต มันตาภรณ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 65  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2555กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องความรับชอบของรัฐ : ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในคดีเกี่ยวกับอาวีนาและบุคคลสัญชาติเม็กซิกันคนอื่น ๆเพ็ญประภา นวลศิลป์
2527กฎหมายและการปฏิบัติต่อผู้อพยพชาวอินโดจีนในประเทศไทยพนมวรรณ ยามัสเถียร
2534กฎหมายและการปฏิบัติต่อเชลยศึกของประเทศไทยจาตุรนต์ วรรณนวล
2526การคัดเลือกและฝึกอบรมผู้พิพากษาในประเทศไทยมานิตย์ สุธาพร
2551การคุ้มครองพยานและผู้เสียหายตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 : การปรับปรุงกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานและผู้เสียหายของประเทศไทยวรรณวิภา เมืองถ้ำ
2545การคุ้มครองสิทธิผู้ถูกกล่าวหาในกฎหมายระหว่างประเทศ : ผลกระทบต่อประเทศไทยอินทนิน เนื่องเนาวรัตน์
2551การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ : ผลกระทบและแนวทางของประเทศไทยสานุ อาจสำอางค์
2536การคุ้มครองแรงงานต่างชาติ : กรณีศึกษากฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายญี่ปุ่นเออิชิโร คิมุระ
2557การจำกัดการพูดซึ่งมีเจตนาในทางเกลียดชัง : ศึกษาการวินิจฉัยตีความของกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคปุลวิทย์ วาณิชยเศรษฐกุล
2553การจำกัดสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออกโดยรัฐ ภายใต้มาตรา 19 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 : ศึกษากรณีประเทศไทยภัชนันท์ กลิ่นศรีสุข
2535การนำกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมาประยุกต์ใช้กับการพิพาทด้วยอาวุธ ที่ไม่มีลักษณะระหว่างประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีไทยและฟิลิปปินส์เฉลียว นครจันทร์
2556การบังคับใช้สิทธิในการกำหนดอนาคตตนเองโดยข้อตกลงสันติภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาการเกิด "สาธารณรัฐซูดานใต้"ทิฆัมพร รอดขันเมือง
2554การประเมินกระบวนการยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่สันติภาพในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตรติรัตน์ เอกจิตตพิเชฎฐ์
2551การพัฒนาระบบระงับข้อพิพาทในอาเซียน : บทเรียนจากระบบระงับข้อพิพาทในภูมิภาคอื่นๆภิญญดา ไรนิเกอร์
2550การรับรองและความคุ้มครองที่เกี่ยวข้องภายใต้เครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและผลกระทบต่อประเทศไทยเดชอุดม ขุนนะสิทธิ์
2543การรุกรานในกฎหมายระหว่างประเทศ : จากความรับผิดของรัฐสู่ความรับผิดของปัจเจกบุคคลเฉลิมชาติ บัวสมบูรณ์
2552การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี ค.ศ. 1984 : ศึกษากรณีประเทศไทยอโณทัย วัฒนาพรรณิกร
2559การเสริมสร้างสันติภาพของสหประชาชาติในกฎหมายระหว่างประเทศ: ศึกษากรณีสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนกัณภัค ตัณฑสิทธิ์
2547การใช้กำลังขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีเหตุการณ์โคโซโวหัสญา อุ่นจิตต์, 2521-
2534การใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและแก้ไขปัญหา การนำเด็กมาเพื่อค้าประเวณีชุมพล กาญจนะ