Browsing by Author วินิตา ศุกรเสพย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2539ความร่วมมือทางการเมืองของอาเซียนในยุคหลังสงครามเย็นสาวิตรี ไชยประพาฬ
2526ความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้อาเซียน : การสำรองเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานพรรณพิมล สุวรรณพงศ์
2524ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสมาคมประชาชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ กับประเทศญี่ปุ่นวัชรินทร์ ยงศิริ
2535ความสัมพันธ์ทางการค้าไทย-อาเซียนภายใต้ความตกลงว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษทางการค้าของอาเซียนรัตนา ศิลปโสภณกุล
2535ปัญหาการรวมเกาหลี (พ.ศ. 2530-2533)เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์
2526ลาวกับความมั่นคงของประเทศไทย : ศึกษานโยบายของไทยต่อลาวระหว่าง พ.ศ. 2518-2523โสมเพ็ญ ขุทรานนท์