Browsing by Author วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 39  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การกำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสมในการลดของเสียในกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีวรรณฤดี อินทนะนก
2552การคัดเลือกผู้รับงานปักโดยใช้วิธีวิเคราะห์กระบวนการลำดับชั้นฟัซซี่ธัชณนท์ แดนเขต
2554การจัดตารางการซ้อมดนตรีสำหรับปัญหาขนาดใหญ่นพปฎล สกุลสม
2560การจัดตารางการทำงานของพนักงานศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าโดยใช้เทคนิคการแยกส่วนปัญหาเนตรนาวี อ่ำอินทร์
2559การจัดตารางการใช้งานรถไฟฟ้าและการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันยุวรัตน์ ศรีประพฤทธิ์ชัย
2557การบริหารสินค้าคงคลังของสินค้าเคหภัณฑ์นภสร พฤกษ์ไพบูลย์
2559การประมาณการเครื่องจักรสำหรับงานซ่อมบำรุงใหญ่ของรถไฟฟ้ารินรดา จิราวรรณสถิตย์
2547การประยุกต์แบบจำลองปัญหาเพื่อกำหนดจุดสั่งซื้อและระดับสั่งซื้อที่เหมาะสมภีรดา กวินมุทธาธร
2552การปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยใช้แนวคิดลีน ซิกซ์ซิกมาณัสญ์ศยา สิทธิโชควโรดม
2549การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า : กรณีศึกษาโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผมจุฑาทิพย์ โค้วคาศัย
2558การปรับปรุงเครื่องป้อนลวดอัตโนมัติในกระบวนการเติมโลหะผสมบัดกรีนิรมล โนนคู่เขตโขง
2560การพยากรณ์ปริมาณสายโทรเข้าสำหรับศูนย์บริการลูกค้าธนาคารพาณิชย์ศิริเทพ จันทร์บุญแก้ว
2552การพัฒนาการจัดตารางการผลิตสำหรับส่วนงานเย็บในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเพื่อลดจำนวนงานล่าช้ากฤษฎา หาญสมบัติ
2553การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกัดเหล็กกล้าโดยการประยุกต์ใช้สารหล่อเย็นน้อยที่สุดเพื่อกระบวนการตัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนเครื่องซีเอ็นซีแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ : รายงานการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ฉบับสมบูรณสมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ; อังศุมาลิน เสนจันทร์ฒิไชย; วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ; ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย; สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน; ชาญณรงค์ รุ่งเรือง; ดวงตา ละเอียดดี
2556การพัฒนาระบบรายงานตัวชี้วัดสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลณปรัชญ์ วงษ์เกษม
2549การพัฒนาวิธีการจัดตารางการทำงานของพยาบาลในสภาวะความต้องการกำลังคนผันแปรฑิตยรัตน์ มงคลรังสฤษฎ์
2556การพัฒนาวิธีการสุ่มตรวจสอบสำหรับข้อมูลลักษณะสำหรับโรงงานผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชลิดา สารใจ
2545การพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงงานผลิตน้ำตาลยุทธพงศ์ กิตตินันทกูล
2545การมอบหมายการจัดส่งคอนกรีตให้กับรถโม่ทัศญา บุณยวานิชกุล
2555การลดของเสียประเภทรูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอวรพจน์ รอดรักษา