Browsing by Author วีณา เมฆวิชัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2530การศึกษาชีววิทยาของกบนา (Rana tigerina) : ปัญหาและการพัฒนาการเลี้ยงกบนาในประเทศไทย : รายงานวิจัยผุสตี ปริยานนท์; กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา; นงเยาว์ จันทร์ผ่อง; ธีรวรรณ นุตประพันธุ์; สีมา ชัยสวัสดิ์; อารมณ์ รัศมิทัต; กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ; วีณา เมฆวิชัย; วิโรจน์ ดาวฤกษ์; ลิขิต ปรียาวงศากุล
2529การศึกษาชีววิทยาของกบภูเขา (เขียดแลว) เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์พันธุ์ผุสตี ปริยานนท์; กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา; นงเยาว์ จันทร์ผ่อง; ธีรวรรณ นุตประพันธุ์; อารมณ์ รัศมิทัต; กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ; วีณา เมฆวิชัย; วิโรจน์ ดาวฤกษ์
2545การเปรียบเทียบสังคมนกระหว่างพื้นที่ชายป่าและในป่าของป่าเบญจพรรณพื้นที่เขาวังเขมร อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีพรชัย อุทรักษ์
2557การแพร่กระจายตามฤดูกาลและถิ่นที่อยู่ของนกยูงเขียว Pavo muticus Linnaeus, 1766 ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยากาญจน์ สฤษดิ์นิรันดร์
2552การแพร่กระจายตามฤดูกาลและโครงสร้างประชากรของนกยูงเขียว Pavo muticus Linnaeus, 1766 ที่ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่จิรวัฒน์ ดำแก้ว
2555การใช้ถิ่นที่อยู่ของไก่ฟ้าพญาลอ Lophura diardi Bonaparte, 1856 และไก่ป่าตุ้มหูขาว Gallus gallus gallus Linnaeus, 1758 ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทราพนิดา กรุดทอง
2548การใช้ทรัพยากรของนกลุมพูขาว Ducula bicolor (Scopoli, 1786) และนกชาปีไหน Caloenas nicolarica (Linnaeus, 1758) ในฤดูผสมพันธุ์ บนเกาะปาหยัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงาณัฐพงศ์ วงษ์ชุ่ม
2544ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมเชิงวิวัฒนาการของไก่ฟ้าหางลายขวาง นกแว่น และนกยูงไทย โดยวิเคราะห์จากไซโตโครมบีวีณา เมฆวิชัย; สุจินดา มาลัยวิจิตนนท์; สุกมล ศรีขวัญ; ทวีศักดิ์ ตีระวัฒนพงษ์
2547พฤติกรรมของนกหว้า Argusianus argus Linnaeus, 1766 ในสภาพกรงเลี้ยงสุธิดา สัทธรรมวิไล, 2522-
2555ลักษณะเฉพาะทางสัณฐานและพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของนกแว่นสีเทา Polyplectron bicalcaratum Linnaeus, 1758 ในสภาพกรงเลี้ยงธนพล วงษ์สวัสดิ์
2555ศึกษาและสร้างฐานข้อมูลความหลากหลายของปักษาพรรณในพื้นที่โครงการ อพ.สธ. : รายงานวิจัยวีณา เมฆวิชัย; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
2554ศึกษาและสร้างฐานข้อมูลความหลากหลายปักษาพรรณในพื้นที่โครงการ อพ.สธ. : รายงานวิจัยวีณา เมฆวิชัย; พงชัย หาญยุทธนากร
2551สัณฐานวิทยา การขัน และการใช้พื้นที่ของไก่ป่าตุ้มหูแดงในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานีสุทธิพงศ์ อาศิรพจน์
2550โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 2550)จริยา เล็กประยูร; กำธร ธีรคุปต์; สมศักดิ์ ปัญหา; กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ; วีณา เมฆวิชัย; สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิช; วิเชฏฐ์ คนซื่อ; อาจอง ประทัตสุนทรสาร; ดวงแข สิทธิเจริญชัย; นพดล กิตนะ; ภัทรดร ภิญโญพิชญ์; นิพาดา เรือนแก้ว; ชัชวาล ใจซื่อกุล; ปิโยรส ทองเกิด; จิรศักดิ์ สุจริต; นนทิวิชญ ตัณฑวณิช; มารุต เฟื่องอาวรณ์
2551โครงการศึกษาการแพร่กระจายและจำนวนประชากรไก่ป่า : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 4 (ปีงบประมาณ 2551)วีณา เมฆวิชัย; ภัทรดร ภิญโญพิชญ์; นิพาดา เรือนแก้ว; ไสว วังหงษา
2549โครงการศึกษาการแพร่กระจายและจำนวนประชากรไก่ป่า รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 2 (ปีงบประมาณ 2549)วีณา เมฆวิชัย; ภัทรดร ภิญโญพิชญ์; นิพาดา เรือนแก้ว; ไสว วังหงษา