Browsing by Author ศศิธร พ่วงปาน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การประมาณอัตราผลผลิตซากพืชในป่าชายน้ำ ลำเซบาย จังหวัดยโสธรไชยรัตน์ บำรุงสุข
2557การสร้างรากฝอยในป่าชายเลนรุ่นสอง จังหวัดตราดธัญลักษณ์ เจริญพรภักดี
2554การสังเคราะห์ด้วยแสงและปัจจัยที่เกี่ยวข้องบางประการของโกงกางใบใหญ่ Rhizophora mucronata Poir. ที่อ่าวทุ่งคา-สวี จังหวัดชุมพรสุธาทิพย์ อำนวยสิน
2559งบประมาณคาร์บอนของซากเนื้อไม้หยาบในป่าชายเลนทุติยภูมิสุธาทิพย์ อำนวยสิน
2539ผลของการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำในดินตามฤดูกาล ที่มีต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพรรณไม้เด่นในป่าดิบเขา จังหวัดเชียงใหม่ศศิธร พ่วงปาน
2553พลวัตของซากใบไม้ในป่าชายเลนรุ่นสอง จังหวัดตราดวิลานี สุชีวบริพนธ์
2556ระบบรากพืชและอัตราการตกตะกอนในป่าชายเลนหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น จังหวัดสมุทรสาครสายใจ สโมสร
2553อัตราการย่อยสลายของซากรากฝอยในป่าชายเลนรุ่นสอง จังหวัดตราดบัญฑูรย์ เฉลิมฉัตรวิไล