Browsing by Author ศักดิ์ชัย ศิรินทร์ภาณุ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2525การพัฒนาพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยในอำเภอเมืองนนทบุรีเสาวลักษณ์ ไสยวรรณ
2547การพัฒนาสาธารณูปการเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนที่อยู่อาศัย อันเนื่องจากสะพานพระราม 5 และถนนเชื่อมต่อประทีป ทวีสัตย์
2539การวางแผนการเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้ระดับกลาง ในกรุงเทพมหานครกรวิทย์ วงศ์ประเสริฐ
2528การวางแผนการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่สุรีย์ บุญญานุพงศ์
2528การศึกษาประสิทธิภาพของการให้การบริการของสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จิราภา วรเสียงสุข
2528การศึกษารูปแบบการใช้ที่ดินของเมืองพัทยากอบแก้ว พลเจริญ
2524การศึกษาลำดับความสำคัญของเทศบาลในภาคเหนือศุทธินี ดนตรี
2524การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการของหมู่บ้านจัดสรรเอกชน ในกรุงเทพมหานครไพรินทร์ สุริยกันตานนท์
2538การศึกษาเรื่อง บทบาทตลาดทุนต่อการลงทุนธุรกิจที่อยู่อาศัยสมศักดิ์ เธียรวิวัฒน์นุกูล
2527การศึกษาแนวโน้มการใช้ที่ดินในเขตยานนาวา กรุงเทพมหานครสมศักดิ์ เศรษฐนันท์
2524การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการใช้ที่ดิน เพื่ออยู่อาศัยบริเวณเมืองสงขลานิตยา โกศลกาญจน์
2539ความสัมพันธ์ของตลาดการผลิต ตลาดปัจจัย ตลาดการเงินต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสุชาติ ลัพธิรักษา
2539บทบาทการดำเนินงานของธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ที่มีต่อการพัฒนาธุรกิจที่อยู่อาศัยก้านธรรม วทัญญา
2546บทบาทการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญกาญจนา สีลากุล
2536ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย ของผู้มีรายได้ปานกลางในเขตชั้นกลางของกรุงเทพมหานครฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์
2536ศักยภาพของจังหวัดสมุทรสาครในการรองรับการขยายตัว ของอุตสาหกรรมประมงสุพัฒนี อิศรเสนา
2528แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีเจริญสุข ปิงหลั่งสิน
2531แนวทางการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการค้าเขตปทุมวันจิโรจน์ สินธวานุรักษ์