Browsing by Author สมคิด พรมจุ้ย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2535การพัฒนาระบบการประเมินตนเอง สำหรับศูนย์ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียน ระดับอำเภอสมคิด พรมจุ้ย
2547การพัฒนาระบบประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลสุรางค์ ณรงค์ศักดิ์สกุล
2550การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/เขต สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการวารินทร์ สินสูงสุด
2539การศึกษาการดำเนินงานของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ ในเขตจังหวัดภาคกลางดวงตา จำนงค์
2539การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพวงมาลัย พริบไหว
2537การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานการศึกษานอกโรงเรียน ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ปีงบประมาณ 2537นงลักษณ์ ยอดฉุน
2537การศึกษาสมรรถภาพที่พึงประสงค์ของครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามการรับรู้ของตนเอง ผู้ดำเนินงาน และนักศึกษาสุจิตรา จันทรวิภาส
2537การศึกษาสาเหตุของความสนใจในการเรียน ของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในทัณฑสถานวัยหนุ่มวรรณนรา บุญยืน