Browsing by Author สมชาย โอสุวรรณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2530การขจัดกำมะถันในถ่านหินอัดก้อนโดยใช้ปูนขาวดวงพร ธีรภาพไพสิฐ
2523การทำความเย็นระบบดูดกลืนที่ใช้ แอมโมเนีย-น้ำ โดยอาศัยเยนเนอร์เรเตอร์ที่อุณหภูมิต่ำสุทธิ อรุณวัฒนางค์กูล
2525การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในการทำความเย็น โดยระบบดูดกลืนด้วยลิเทียมคลอไรด์-น้ำวิทยา เทพไพฑูรย์
2528การนำเศษถ่ายหินมาอัดก้อนเพื่อใช้ในครัวเรือนนิภา เศรษฐไพศาล
2539การบำบัดน้ำเสียโดยวิธีไฟฟ้าเคมีเพื่อกำจัดสารอินทรีย์และสีกัณฑมาศ สุทธิเรืองวงศ์
2528การปรับปรุงคุณภาพเศษถ่านหินโดยวิธีคาร์บอนไนเซชันอนัญญา พจนารถ
2539การปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ ระหว่างการเผาไหม้ถ่ายหินอัดก้อนในเตาหุงต้มในครัวเรือนโปรดปราน สิริธีรศาสน์
2539การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเงินบนโคบอลท์ออกไซด์ สำหรับควบคุมไอเสียรถยนต์ : รายงานฉบับสมบูรณ์สมชาย โอสุวรรณ
2540การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัม/ดีบุกสำหรับโพรเพนดีไฮโดรจีเนชัน : รายงานฉบับสมบูรณ์สมชาย โอสุวรรณ
2538การพัฒนาถ่านหินอัดก้อนสำหรับหม้อไอน้ำอุตสาหกรรมวชิรา บุษยานนท์
2537การลุกไหม้ได้เองของถ่านหินไทยศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง
2535จลนพลศาสตร์การสลายตัวของกำมะถันในถ่านหินระหว่างคาร์บอไนเซชั่นสมฤดี ริมพะสุต
2529ตัวแปรที่มีผลต่อคุณภาพของถ่านหินอัดก้อนอรุณรัตน์ วุฒิมงคลชัย
2533สหสัมพันธ์ระหว่างค่าความร้อนกับผลวิเคราะห์แบบประมาณ ของถ่านหินแหล่งต่างๆในประเทศไทยธีรศักดิ์ ฤกษ์สมบูรณ์
2532สหสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิการหลอมของเถ้าถ่านหินและองค์ประกอบชุติมา ลิมปิจักร์
2530เตาหุงต้มเพื่อใช้กับถ่านหินอัดก้อนสุชาติ อารีรุ่งเรือง