Browsing by Author สมพงษ์ จิตระดับ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
19/7/2019Guidelines of Using the Flipped Classroom in Chemistry Instructionfor Upper-Secondary Students with Low Achievement.  -
2551กรณีศึกษาการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษาในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโดยใช้กรอบการปฏิบัติงานตามกรอบแนวคิดซีทนารีรัตน์ กล้าหาญ
2528กระบวนการสอนเพื่อสร้างลักษณะการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สายสมร ทองคำ
2528การทดลองสอนโน้ตสากลเบื้องต้น โดยใช้เพลงพื้นบ้านอีสานแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัฒนา มัคคสมัน
2550การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเขมรถิ่นไทยตามแนวทฤษฎีการสร้างพลังภูมิปัญญาชาวบ้านทิพจุฑา สุภิมารส
2558การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการเขียนโดยใช้ทฤษฎีกระบวนการเขียนเชิงปัญญาร่วมกับกลยุทธ์พุทธิปัญญาและอภิปัญญาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนรายงานการวิจัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเฉลิมลาภ ทองอาจ
2546การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ด้านการเมือง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาวัฒนา อัคคพานิช
2539การพัฒนาโปรแกรมการเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6จินดา สุภาพโรจน์
2545การพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็กนรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล
2558การวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องประชาธิปไตยในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับประถมศึกษาอรปวีณ์ นามสนิท
2541การศึกษาการคุ้มครองดูแลเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ นักเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครมรกต พุทธศุภะ
2537การศึกษาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น สังกัดกรุงเทพมหานคร : การวิจัยเชิงคุณภาพลาวัณย์ ตัณฑ์สุทธิวงศ์
2539การศึกษาการสอนภาษาไทยของครูภาษาไทยดีเด่น ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานีทูน ภาษีธรรม
2539การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู เด็กเร่ร่อน และ เด็กปกติในโรงเรียนประถมศึกษา : การศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนวัดหลักสี่ศาลินา บุญเกื้อ
2559การศึกษาสภาพชีวิตเด็กที่เสี่ยงต่อการออกกลางคันของนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนวัดข้างคลอง สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครเรียมลักษ์ วิระพันธุ์
2540การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดอุทยานการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1บุญเรือน เดชเพิ่มสุข
2527การเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก ซึ่งสอนด้วยกิจกรรมคัดสรร กับกิจกรรมตามแผนการสอนปกติศิริพร คูภิรมย์
2529การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทน ในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนเรื่องจักรวาลและอวกาศโดยวิธีใช้เกมกับวิธีค้นคว้าจิตรา ลี้สมบูรณ์วงศ์
2529การใช้แหล่งความรู้ในชุมชนในการสอนกลุ่มการงาน และพื้นฐานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 10ประสิทธิ์ อามาตร์
2521ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาและครูประจำการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ต่อการใช้หลักสูตรประถมศึกษา 2521สมพงษ์ จิตระดับ