Browsing by Author สรชัย พิศาลบุตร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 94  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2528การคาดคะเนคะแนนและคณะที่ควรจะสอบได้ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : ศึกษาเฉพาะวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีวิวิทยา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษสุทธิ คุณวัฒนานนท์
2527การจัดกลุ่มชนบทยากจนระดับหมู่บ้านในภาคเหนือของประเทศไทยยงยุทธ ไชยพงศ์
2532การทดสอบแบบนอนพาราเมตริกสำหรับการวิเคราะห์แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์เกษร วัฒนาชัยวณิช
2521การบริหารงานด้านเทคนิคของห้องสมุดวิทยาลัยครูในกรุงเทพมหานครเพชรสมร เพ็ญเพียร
2529การประมาณขนาดตัวอย่างสำหรับตัวแปรบางตัว ในการทำสำมะโนประชากรและเคหะสุธีรา พุทธพจน์
2534การประมาณขนาดตัวอย่างสำหรับวิธีการสุ่มอย่างง่าย เมื่อประชากรมีการแจกแจง แบบปกติ และใกล้เคียงแบบปกติอัญชลี พลอยแก้ว
2522การประมาณความน่าจะเป็นของการเกิดฝนในช่วงฤดูฝน ในเขตกรุงเทพมหานครโดยวิธีลูกโซ่มาคอฟอรนุช ไพศาลอัชพงษ์
2524การประมาณค่าพารามิเตอร์เมื่อมีผู้ไม่ตอบสัมภาษณ์จากการสำรวจตัวอย่างปรีชา อัศวเดชานุกร
2539การประมาณค่าเฉลี่ยของประชากรเมื่อมีการไม่ตอบกลับจากการสุ่ม ตัวอย่างอย่างง่ายเนาวรัตน์ มีจันทร์
2532การประมาณค่าแบบริดจ์เมื่อมีค่าสังเกตสูญหายวิวัฒน์ สกลสนธิเศรษฐ์
2539การประมาณพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม เมื่อการแจกแจงความคลาดเคลื่อนสุ่มไม่เป็นแบบปกติบุญล้ำ จั่นบรรจง
2551การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)พนารัตน์ แซ่ลิ้ม
2526การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์พลังงานแสงอาทิตย์ และแผนที่การแผ่รังสีดวงอาทิตย์ของประเทศไทยวิสา แซ่เตีย
2532การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อเลือกวิธีวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการพยากรณ์เบญจมาศ ทรัพย์ไพฑูรย์
2520การวิเคราห์เชิงสถิติเกี่ยวกับดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทย เพื่อการประเมินรายได้ที่เป็นตัวเงินของพนักงาน ที่มีรายได้คงที่ในอาชีพต่างๆเสาวนิต ศุภวิทยา
2526การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อที่เพาะปลูกพืช และจำนวนโคกระบือ ที่ได้จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทยศศิธร เชื้อเมืองพาน
2525การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวของการบัณฑิตศึกษา ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปีงบประมาณ 2521 - 2523กุลวิตรา หรยางกูร
2531การวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับแรงงานไทยในตะวันออกกลางวิภาวี ศรีเพียร
2527การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อศึกษาปัจจัย ที่มีผลต่อการย้ายถิ่นเข้ากรุงเทพมหานครของครัวเรือน ซึ่งมีภรรยาอายุระหว่าง 15-49 ปีสุรีรัตน์ หวังวณิชชากร
2527การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาระดับความสัมพันธ์ของปัจจัยสาเหตุ ที่มีต่อความเคลื่อนไหวของราคาข้าวภายในประเทศทองสุข ติยะชัยพานิช