Browsing by Author สัญชัย พยุงภร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การตรวจวัดปริมาณของไมโครอาร์เอ็นเอ 29 และไมโครอาร์เอ็นเอ 122 ในซีรั่ม เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพสำหรับการวินิจฉัยโรคตับคั่งไขมันกณิศา แจ่มโภคา
2555การตรวจสอบ microRNAs ของเซลล์ที่จำเพาะกับยีนของเชื้อไวรัสตับอักเสบบี จีโนไทป์ A-Jอภิชญา คล้ายพึ่งสินธุ์
2559การตรวจหาฮิวแมนโนโรไวรัสสายพันธุ์ GII.17 ในประเทศไทยฐานันดร ธนูสุวรรณศักดิ์
2553การพัฒนามัลติเพล็กเรียลไทม์พีซีอาร์เพื่อการตรวจหาไวรัสชิคุนกุนยาและไวรัสเดงกีปิยธิดา พงษ์ศิริ
2553การพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและจำแนกสายพันธุ์ระดับโมเลกุลของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆ ด้วยเทคนิค Multiplex RT-PCRวิทยา ภูมิภักดิ์
2556การวิเคราะห์ไมโครอาร์เอ็นเอของมนุษย์ที่สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสตับอักเสบซีในเซลล์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตับศศิธร พลากุลมณฑล
2554การวิเคราะห์ไรโบโซมยีนบริเวณ Internal transcribed spacer ส่วนที่ 2 ของแมลงวันที่มีความสำคัญทางการแพทย์ในประเทศไทยพายุ ภักดีนวน
2557การศึกษาการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนพันธุกรรมของฮิวแมนโนโรไวรัสในประเทศไทย ช่วงปี ค.ศ. 2009-2014ฑิฆัมพร พุ่มผลทรัพย์
2557การศึกษาความชุกและจำแนกสายพันธุ์เชิงชีวโมเลกุลของเชื้อฮิวแมนไรโนไวรัสในอุจจาระผู้ป่วยเด็กไทยที่ป่วยด้วยโรคลำไส้อักเสบเฉียบพลันช่วงปี พ.ศ. 2553-2557ประภาพร คุณทา
2553การศึกษาความสัมพันธ์ของไซโตไคน์และความรุนแรงของโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อมจริยา พูลภักดี
2560การศึกษาระดับการแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอสำหรับการวินิจฉัยโรคมะเร็งตับระยะแรกที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีภัทรพร นิ่มเสมอ
2557การศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างระดับไมโครอาร์เอ็นเอ 34 เอในซีรั่มกับการอักเสบของตับในผู้ป่วยโรคตับคั่งไขมันพุทธ เมืองไพศาล
2557การเปลี่ยนแปลงไมโครอาร์เอ็นเอของมนุษย์ในเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและได้รับยาเพ็คกิเลตอินเตอร์เฟอรอน แอลฟา ทู เอธนัญญา จินาโต
2557ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน PNPLA3 ยีน COX-2 และยีน DHCR7 กับความรุนแรงของพังผืดในตับในผู้ป่วยไทยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีแบบเรื้อรังรัตนพร เกียรติบำรุง
2556ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน STAT3 และ STAT4 กับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับของผู้ป่วยไทยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังนาวิน จันทรา
2559ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมบนยีนเอ็นทีซีพีกับการดำเนินโรคจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีนงณภัสร์ ตูยปาละ
2556ความหลากหลายทางพันธุกรรมบนยีน miR-149, miR-499 และ miR-101-1 ที่ส่งผลต่อการเกิดมะเร็งตับในผู้ป่วยไทยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีชนิดเรื้อรังพรพิตรา ประเทศรัตน์
2560บทบาทของระดับ Glypican-3 และ Sulfatase-2 ในเลือดในการวินิจฉัยโรคมะเร็งตับที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีพิมพ์ทอง ทวีทองคำ
2556ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลและการจำแนกสายพันธุ์ของเชื้อฮิวแมนพาราอินฟลูเอนซาไวรัสในผู้ป่วยเด็กไทยที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนล่างหทัยพันธน์ รวมพรรณพงศ์
2556ระบาดวิทยาและการจำแนกสายพันธุ์ระดับโมเลกุลของเชื้อฮิวแมนโพลีโอมาไวรัสในผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจในประเทศไทยปรางวลัย จันทร์แจ่ม