Browsing by Author สามารถ เจียสกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การวิเคราะห์ความสามารถในการส่งออกของอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกของไทยกิตติ ตันพรหม
2550การศึกษาผลกระทบจากการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการจริยา ธีระเกษมสุข
2549การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทยภาวิณี ธัญกานต์สกุล
2549ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ของไทยนริสา เมืองสุวรรณ
2550นโยบายการขนส่งทางน้ำของไทย กรณีศึกษาเรือลำเลียงบุญมี ฉันทประทีป
2549นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยานฤมล อนุสนธิ์พัฒน์
2549บทบาทกลุ่มทุนไทยกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต์พิศาล รุ่งกิจวรเสถียร
2551ประสิทธิภาพการผลิตทางเทคนิคในอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังของไทยธัญญลักษณ์ มั่นเขตวิทย์
2550รูปแบบและกระบวนการแสวงหาผลประโยชน์ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา e-Auction ในยุกรัฐบาลทักษิณชลิตา อังสนันรัตนา
2548องค์กรธุรกิจกับบทบาทการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของญี่ปุ่นในประเทศไทย : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์พาริณี ทรัพย์ทวี
2549เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยธุรกิจรถตู้ในกรุงเทพมหานครใสศรี บุญรอดพานิช