Browsing by Author สายใจ อินทรัมพรรย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 43  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2536กลวิธีการอ่านภาษาไทยตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครอภิณัฐพร สุณัฐพงศ์
2530การติดตามผลครุศาสตรบัณฑิตในโครงการฝึกอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำการ ตามโปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพครูสอนภาษาไทย วิทยาลัยครูสุรินทร์ ตามการรับรู้ของตนเองและผู้บังคับบัญชาเสาวดี เชี่ยวชาญ
2528การนำหลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฉบับพุทธศักราช 2524 ไปใช้ในโรงเรียนรัฐบาล ในกรุงเทพมหานครจิรภา ลิมป์เลิศเสถียร
2531การนำเสนอโครงการพัฒนาสมรรถภาพของครูภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาสมศิริ ชัยศุภมงคลลาภ
2528การนำเสนอโปรแกรมการจัดกิจกรรมการสอนทักษะการพูด ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลมโชย เจริญวงศ์
2529การนำเสนอโปรแกรมสำหรับครูภาษาไทยในการปลูกผังความเป็นนักประชาธิปไตยแก่นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาทองคูณ อินทมาศน์
2528การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนไทยมุสลิม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในเขตการศึกษา 2อำไพ กิมแหลม
2529การวิเคราะห์คุณธรรมของตัวเอกในวรรณคดี ที่ปรากฏในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนิตยา ปิ่นชาญชัยยุทธ
2532การวิเคราะห์เนื้อหาด้านวัฒนธรรมไทยในหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดทักษสัมพันธ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวิชชุดา วัตรนันท์
2524การวิเคราะห์เพลงพื้นเมืองและการละเล่นพื้นเมือง ของจังหวัดสุรินทร์สมจิตร กัลยาศิริ
2537การศึกษาการใช้หลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่นสมศรี หมั่นประโคน
2534การศึกษาประเภทของคำถามและกลวิธีการใช้คำถามในการสอนวิชาภาษาไทยของครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานครปิยนุช โชติสกุล สุนทรวิภาต
2538การศึกษาพฤติกรรมการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการของครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครฐานิตย์ ดิสระพงษ์
2541การศึกษาพฤติกรรมการใช้ภาษาและท่าทางประกอบการพูดภาษาไทยของนักศึกษาสายวิชาคหกรรมศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอัญชลี อภัยปรปักษ์
2537การศึกษาระดับความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 11ยุพยง เทพาอภิรักษ์
2533การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตที่เกี่ยวกับการสอนภาษาไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518-2530ฐิติมา เจริญกูล
2539การเปรียบเทียบกลวิธีการอ่านตีความบทร้อยกรองภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสามารถในการอ่านแตกต่างกันพรรณทิพย์ ต้นเถา
2525การเปรียบเทียบการใช้เวลาในการสอน และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาวรรณคดีไทย โดยวิธีสอนแบบล่าคำตอบกับวิธีสอนแบบบรรยายสมภูมิ บ่ายเที่ยง
2540การเปรียบเทียบความรู้และความสามารถในการเขียนภาษาไทยแบบโน้มน้าว แบบเปรียบเทียบและแบบเล่าเรื่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนกรุงเทพมหานครประภาภรณ์ สุขดี
2538การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทย และการคิดวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการสอนโดยใช้กลุ่มอภิปรายและการฝึกอ่านวนิดา ย่องหาญ