Browsing by Author สุจิต บุญบงการ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2539กระบวนการกำหนดนโยบายในระบบการเมืองไทย : ศึกษากรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช 2534 ในปี 2535พัฒนะ ศุกรสุต
2516การก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ : กรณีศึกษาอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีสมเชื้อ ทัพวงศ์ศรี
2522การบริหารงานของเขตในกรุงเทพมหานครไพบูลย์ ทาสระคู
2518การพัฒนาการเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5สาโรช ธรรมชาติ
2522การส่งนักเรียนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2411-2475ละออทอง อัมรินทร์รัตน์
2533การเมืองระหว่างองค์การของรัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณีความขัดแย้ง ที่สำคัญระหว่างกระทรวงต่าง ๆ ในสมัยปฏิรูป (พ.ศ. 2435-พ.ศ. 2453)ปิยนาถ บุนนาค
2524การเรียนรู้ทางการเมืองของเยาวชนไทย : ศึกษากรณีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครสายทิพย์ สุคติพันธ์
2521ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างคณะเทศมนตรีกับสภาเทศบาล : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีของเทศบาลเมืองสระบุรี เทศบาลตำบลหนองแค และเทศบาลตำบลแก่งคอยจงศักดิ์ สุวรรณประดิษฐ
2518ซูการ์โนกับการสร้างอำนาจทางการเมืองประดิษฐ์ คุณสนอง
2519ทัศนคติทางการเมืองของนายทหารชั้นนายพันของกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศสุรพาสน์ ทัพภมาน
2522ทัศนคติในทางการเมืองของนักเรียนนายร้อยตำรวจชวิลิต ภัยลี้
2519นิสิตนักศึกษากับวัฒนธรรมการเมืองประชาธิปไตยสมศักดิ์ ส่งสัมพันธ์
2532นโยบายกับมติของคณะรัฐมนตรีไทยระหว่าง พ.ศ. 2518-2523อนันต์ ภักดิ์ประไพ
2518บทบาทของกรรมกรในฐานะกลุ่มผลประโยชน์ในประเทศไทยอภิชัย สรสิริ
2524บทบาทของทหารกองทัพภาคที่ 1 กับการเข้าถึงประชาชนชัยชนะ ศุภกรโกศัย
2539บทบาทของหนังสือพิมพ์ในการให้การเรียนรู้ทางการเมืองกับประชาชน : ศึกษากรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2535กิตติศักดิ์ ฤกษ์ทวีสุข
2532บทบาทของหน่วยสันตินิมิตในการเสริมสร้างความมั่นคงภายในหมู่บ้านไกร บุญบันดาล
2537บทบาททางการเมืองของทหารไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดตั้งพรรคสามัคคีธรรม (2533-2535)ศุภชัย แสนยุติธรรม
2539ปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการทำรัฐประหารของทหารไทย : ระหว่าง พ.ศ.2500-2534สุขุม ธนพงศ์พิพัฒน์
2522ปัญหาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ถาวร พรหมมีชัย