Browsing by Author สุชาดา บวรกิติวงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 80  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์สายโซ่วิธีการ-เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง: การพัฒนาโมเดลการวัดและการวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มวัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล
2548การพัฒนา การตรวจสอบความตรง และความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับประสิทธิผลความเป็นคณบดีบุรทิน ขำภิรัฐ
2559การพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นครูมืออาชีพสิดารัศมิ์ สิงหเดชาสิทธิ์
2560การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมและจริยธรรมตามโมเดลต้นไม้จริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวัลย์ลดา ภวภูตานนท์
2560การพัฒนาตัวบ่งชี้ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21อัศวิน เสนีชัย
2549การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมคุณภาพการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูชาวต่างชาติในโรงเรียนสองภาษาบุษรินทร์ เชี่ยววานิช
2549การพัฒนาระบบการประเมินนิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามแนวคิดการประเมินแบบ 360 องศา โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงดวงใจ สีเขียว
2555การพัฒนาวิธีการประเมินการเรียนการสอนของครูตามแนวคิดโมเสคนวพร สุนันท์ลิกานนท์
2553การพัฒนาแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนประถมศึกษาทรายทอง พวกสันเทียะ
2550การพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับประสิทธิผลทีมงานอภิรดี ปราสาททรัพย์
2545การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาปาริชาต โถน้อย
2559การพัฒนาโมเดลทำนายแผนการเรียนในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายธนพัฒน์ ทองมา
2542การพัฒนาโมเดลบูรณาการเชิงสาเหตุของความวิตกกังวัลในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวินัย ปานโท้
2554การพัฒนาโมเดลมูลค่าเพิ่มพหุระดับเพื่อการวัดประสิทธิผลของโรงเรียนเพ็ญภัคร พื้นผา
2551การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นวิทย์ทิชัย พวงคำ
2551การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย : การวิเคราะห์กลุ่มพหุมาลัยพร นนท์แก้ว
2545การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความมีวินัยในตนเอง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : การวิเคราะห์กลุ่มพหุจิตตานันท์ ติกุล, 2504-
2550การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ : การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนตามขนาดของโรงเรียนณหทัย วันทา
2552การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุและผลของการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3หนึ่งฤทัย มะลาไวย์
2555การวิเคราะห์ความเข้าใจและการปฏิบัติงานตามการรับรู้ของครูตามนโยบายการศึกษาโชคอนันต์ จึงเจริญรัตน์