Browsing by Author สุทธิมา ชำนาญเวช

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2528การศึกษาการจัดการการดำเนินงานขององค์การค้าคุรุสภาประกอบ ชลชลาธาร
2529การศึกษาการดำเนินงานของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ในการให้บริการด้านความสะดวก และปลอดภัยแก่ผู้โดยสารวราวุฒิ ติสระพงศ์
2527การศึกษาการดำเนินงานของผู้ผลิตเส้นใยมะพร้าวยุวลักษณ์ อื้อพรรณรังษี
2528การศึกษาการดำเนินงานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกรรมเพ็ญศรี นวกิจถาวรกุล
2526การศึกษาการดำเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมห้องเย็นดนุชา แย้มน้อย
2529การศึกษาการวางแผนและควบคุมการผลิตด้านการพิมพ์ ขององค์การค้าของคุรุสภาสมชาย วิทยไพสิฐสันต์
2528การศึกษาการวิเคราะห์กำลังของอุตสาหกรรมที่มีคนงานตั้งแต่ 600 คนขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวักใกล้เคียงกฤษฎาภรณ์ รื่นนารีนารถ
2547แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมอัจฉรา จันทร์ฉาย; จินตนา บุญบงการ; บุญเสริม วิมุกตะนันทน์; สุทธิมา ชำนาญเวช; พรรณนิภา รอดวรรณะ; วรพงษ์ ลีวัฒนกิจ
2542โครงการการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์สินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable goods center) และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution center) : รายงานจินตนา บุญบงการ; อัจฉรา จันทร์ฉาย; พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์; สุทธิมา ชำนาญเวช
2549โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา จันทร์ฉาย; จินตนา บุญบงการ; พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์; สุทธิมา ชำนาญเวช; พรรณนิภา รอดวรรณะ