Browsing by Author สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2531การขยายขนาดของเครื่องหมักแบบตรึงชั้นชนิดหลายชั้น ในการผลิตน้ำส้มสายชูไพจิตร สถาพรธีระ
2544การตรวจวิเคราะห์จำนวน Salmonella spp. ที่บาดเจ็บในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon Fabricius แช่แข็งจิราวรรณ ช่วยชู
2549การผลิตกลูแคนจากกากยีสต์หมักแอลกอฮอล์และสมบัติเชิงหน้าที่ของกลูแคนวรัญญา พรเจริญ
2527การผลิตเอทิลอัลกอฮอล์จากต้นข้าวโพดวัชรา อินทุลักษณ์
2556การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลากะพงของกลุ่มเกษตรในโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา : รายงานวิจัยชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล; ศิริรัตน์ ก๊กผล; สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์; พาสวดี ประทีปะเสน; วรภา คงเป็นสุข; อินทุอร กำแพงทอง; สิริภณ จิรสุขประเสริฐ; ไพลิน สุขวงษ์; สุพรรณทิพย์ อติโพธิ์; บุษบา วงศ์ลา; รัชธิดา เดชอุดม; กานติภา สิทธิ์เหล่าถาวร; อัจจิมา ก๋าพรม; ทิฆัมพร พิมพ์แก้ว; กนกวรรณ จันทร์โฮง; อุฬาริกา ลือสกุล
2550การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแพะสู่ชุมชน : การศึกษาสมบัติพื้นฐานทางด้านเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยา ของน้ำนมแพะจากแหล่งต่างๆ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์; สุวรรณา สุภิมารส; กัลยา เลาหสงคราม; สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ; รมณี สงวนดีกุล
2553การพัฒนาหัวเชื้อ Zygosaccharomyces rouxii สำหรับการหมักซีอิ๊วศริยานนท์ พานทอง
2551การพัฒนาอิมัลชันที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษจากสารสกัดหมาก Areca catechu Linn. และน้ำมันหอมระเหยจากพืชอัจจิมา ก๋าพรม
2528การศึกษาเครื่องหมักแบบคอลัมน์ชนิดต่อเนื่องในการผลิตเอทานอล จากน้ำสับปะรดศจี สุวรรณศรี
2523การศึกษาเครื่องหมักแบบคอลัมน์ในการผลิตยิสต์ (Candida utilis) เอทานอล และกรดอะซีติกจากน้ำสับปะรดนิคม ติปะวาโร
2527การศึกษาเครื่องหมักแบบหลายชั้นในการผลิตน้ำส้มสายชู จากไวน์สับปะรดศิริวรรณ จงจิระศิริ
2537การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบและกิ่งต้นทำมัง Litsea petiolata Hook.f เพื่อใช้เป็นสารแต่งกลิ่นรสอาหารสาโรจน์ ปัญญามงคล
2551การเกิดและการควบคุมไบโอฟิล์มของ Salmonella บนพื้นผิวเหล็กสแตนเลสจีระเดช มาลา
2535การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตอัลกอฮอลล์จากน้ำสับปะรด โดยวิธีการนำเซลยีสต์กลับมาใช้ในเครื่องหมักชนิดคอลัมน์ต่อเนื่องศิริรัตน์ วงษ์วันทนีย์
2526การใช้ยีสต์จากโรงงานเบียร์แทนปลาป่นในอาหารปลาชลลดา ปรีดา
2531การใช้เซลล์แบคทีเรียสังเคราะห์แสงในอาหารเพื่อเร่งสีผิวปลาแฟนซีคาร์พ (Cyprinus carpio)ศิริลักษณ์ จารุสมบัติ
2546การใช้ไคโตซาน พีเอส และวอเตอร์แอคติวิตี เป็นเฮอร์เดิลในการยืดอายุการเก็บน้ำพริกแกงชัยรัตน์ วิลาสมงคลชัย
2541ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพเต้าหู้ยี้วรรณี พฤษศิริสมบัติ
2552ผลของตัวกระทำอิมัลชันผสมต่อเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการต้านแบคทีเรียของอิมัลชันน้ำมันกานพลูในน้ำภัทรวรรณ หมกทอง
2548ผลของพันธุ์และระดับการขัดสีข้าวต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีระหว่างการหมักไวน์ข้าวพรพิมล ควรรณสุ