Browsing by Author สุพร ชัยเดชสุริยะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาปัญญาบนพื้นฐานแนวคิดไทยของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมลัดดา ภู่เกียรติ; สมศรี เพ็ชรยิ้ม; สุพร ชัยเดชสุริยะ; มาลินี ชาญศิลป์; ทิพพดี อ่องแสงคุณ; ศิริลักษณ์ ศรีกมล; อรชา พันธุบรรยงก์; เหมวรรณ ขันมณี; พิมพ์พร อสัมภินพงศ์
2554การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมที่มีภูมิหลัง และการสนับสนุนทางด้านการเรียนของผู้ปกครองแตกต่างกันสุพร ชัยเดชสุริยะ; พัชรี วรจรัสรังสี
2553ผลของการใช้สื่อในโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ที่มีต่อความรู้และการป้องกันตนเองจากการสูบบุหรี่ : กรณีศึกษา โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกศิริพันธ์ มัลลิกะมาลย์
2524สถานภาพและความต้องการศูนย์สื่อการศึกษา ของโรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานครสุพร ชัยเดชสุริยะ