Browsing by Author สุพัฒน์ สุกมลสันต์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 35  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2540การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ้างอิงสรุปเพื่อให้คะแนนการสอบเรียงความ และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2547การประเมินผลความต่อเนื่องและความเหมาะสมของหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ใช้ในคณะต่าง ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2529การประเมินผลหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน : รายงานการวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์; ปรียา ธีระวงศ์; กรรณิกา วงศ์สารเสริฐ; วัลยา นาวีการ
2537การพัฒนากระบวนการตรวจสอบความเป็นเอกมิติของแบบสอบวรนุช แหยมแสง
2541การพัฒนาเกณฑ์ความสามารถด้านสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาไทยและบุคคลทั่วไปสุพัฒน์ สุกมลสันต์; กรองแก้ว กรรณสูต; ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์
2549การพัฒนาแบบทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพและการสื่อสารนานาชาติของสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโปรแกรมการทดสอบให้ได้มาตรฐาน : รายงานการวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2523การวิจัยความก้าวหน้าในด้านสมิทธิภาพภาษาอังกฤษของบุคลากรจุฬาฯ ผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ (ปีการศึกษา 2523)ฝอยฝา พันธุฟัก; สุพัฒน์ สุกมลสันต์; อัจฉรา วงศ์โสธร
2523การวิจัยสำรวจความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความสามารถของแต่ละบุคคล (วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 ปีการศึกษา 2522)วรรณพร วีรวัฒน์; ทรงพร อิศโรวุธกุล; ฝอยฝา พันธุฝัก; สุมน บุณยะชัย; สุพัฒน์ สุกมลสันต์
2524การวิจัยเชิงสำรวจเกี่ยวกับลักษณะภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตามความต้องการของคณะต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอัจฉรา วงศ์โสธร; กัณฑาทิพย์ สิงหเนติ; ฝอยฝา พันธุ์ฟัก; วรรณพร วีรวัฒน์; สุพัฒน์ สุกมลสันต์; เสาวภา จึงพัฒนาพงษ์
2534การวิเคราะห์ความลำเอียงของข้อทดสอบภาษาอังกฤษเข้ามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2531-2533 : รายงานการวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2534การวิเคราะห์วิถีสัมพันธ์ของตัวประกอบที่มีผลต่อสัมฤทธิผล ในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 2 : รายงานการวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2533การวิเคราะห์วิถีสัมพันธ์ของตัวประกอบที่มีผลต่อสัมฤทธิผลในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 2สุพัฒน์ สุกมลสันต์
2527การศึกษาการเรียนการสอนแบบซ่อมเสริม เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาของผู้เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มซึ่งจัดโดย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์; บุญศิริ อนันตเศรษฐ; กรองแก้ว กรรณสูต; ภามณี ขจรบุญ
2533การศึกษาติดตามสัมฤทธิผลในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่างๆ ของนิสิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา FE I และที่ไม่ได้รับการยกเว้นในระหว่างปี พ.ศ. 2528-2530 : รายงานการวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์; กรองแก้ว กรรณสูต
2541การสร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบสื่อหลากหลายเพื่อสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1สุพัฒน์ สุกมลสันต์
2541การสร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบสื่อหลากหลายเพื่อสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 : รายงานการวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2542การสร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบสื่อหลากหลายเพื่อสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2สุพัฒน์ สุกมลสันต์
2543การสร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบสื่อหลากหลายเพื่อสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 : รายงานการวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2547การสร้างและพัฒนาโปรแกรมระบบการทดสอบคมสัน เอี่ยมจำรัส, 2513-
2547การสร้างและพัฒนาโปรแกรมระบบการทดสอบคมสัน เอี่ยมจำรัส