Browsing by Author สุภางค์ จันทวาณิช

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2540การศึกษานโยบายเรื่องการเคลื่อนย้ายประชากร และผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทย : รายงานสุภางค์ จันทวาณิช; กนกพรรณ อยู่ชา; ทรายแก้ว ทิพากร; บงกช หงษ์คำมี; พรรณสิริ พรหมพันธุม; อังคณา กมลเพ็ชร์; เสติร์น, แอรอน; ริสเสอร์, แกรี; จิรวัฒน์ ศรีคง; พงษ์ศักดิ์ เทพชนะชัยชาญ; อัญชลี เข็มครุฑ
2531คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในชนบท : กรณีศึกษาโรงเรียนในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานการวิจัยสุภางค์ จันทวาณิช; วิชัย เพียรนุเคราะห์ชน; สุพรรณี ไชยอำพร; กุลวิตรา ภังคานนท์; เพ็ญศรี อรุณรุ่งเรือง; สุจารี จันทรสุข; วีณา โสตภิภาพนุกุล; นันทิยา สวาสดิ์พันธ์; ศุภวัลย์ รัตนนาคินทร์; ดำริห์ ดวงนภา