Browsing by Author สุมน อมรวิวัฒน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 97  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2546กัลยาณมิตรนิเทศสุมน อมรวิวัฒน์
2532การจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งสนับสนุน โดยมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ตามการรับรู้ของผู้บริหาร ครู และผู้นำชุมชนวณี ผดุงญาติ
2523การดำเนินงานโรงเรียนชุมชนในเขตการศึกษา 1ปรีชา นิพนธ์พิทยา
2531การทดลองจัดกิจกรรมส่งเสริมสันติภาพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติวารี พิศาลภัทรคุณ
2527การทดลองสอนจริยศึกษาโดยการสร้างศรัทธาแก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่สามวรรณา สุติวิจิตร
2520การทดลองใช้แบบจำลองขอบเขตหน้าที่และเกณฑ์มาตรฐานของครูประถมศึกษา ณ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ประสิทธิ์ ศิริเจริญ
2530การทดสอบสอนภาษาไทยแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามหลักพหูสูตวิไลวรรณ จันณรงค์
2523การนำวิธีสอนในสมัยพุทธกาลมาใช้สอนจริยศึกษาในระดับประถมศึกษาประดิษฐ์ พรหมเสนา
2532การนำเสนอโปรแกรมฝึกอบรมเสริมสมรรถภาพทางวิชาการแก่ครูวิชาการกลุ่มโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษา 10คำใบ แท่นคำ
2543การปฏิรูปการศึกษาและการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมสมพร เทพสิทธา; สุมน อมรวิวัฒน์
2533การประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาวินัย และจริยธรรมสำหรับข้าราชครูในโรงเรียนประถมศึกษา ระยะนำร่องในจังหวัดราชบุรีสมใจ มั่งคั่ง
2532การประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาวินัยและจริยธรรม สำหรับข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษาระยะนำร่อง ในจังหวัดฉะเชิงเทราสังเวียน ต้อยมาเมือง
2531การประเมินการฝึกอบรมครูตาม โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของครูประถมศึกษา เขตการศึกษา 5สายพิณ ทองสว่าง
2531การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ การเรียนการสอนของครูประถมศึกษา เขตการศึกษา 11สมปอง ชดกิ่ง
2531การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของครูประถมศึกษา เขตการศึกษา 12สมถวิล รัตนมาลัย
2531การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา เขตการศึกษา 4ปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์
2531การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา เขตการศึกษา 6แน่งน้อย คล้ายทอง
2531การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาเขตการศึกษา 8ปรียานุช ศรีทัน
2529การประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของครูประถม การฝึกอบรมนำร่องในภาคกลางเทียน เขียวภักดี
2529การประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของครูประถมศึกษา : การฝึกอบรมนำร่องในภาคตะวันออกมานพ กมลนาวิน