Browsing by Author สุมิตรา อังวัฒนกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 87  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2531การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามการรับรู้ ของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครรัตนา ลักษณโกเศศ
2533การนำเสนอโครงการการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนโรงเรียนอุตุนิยมวิทยาศรีรัตน์ พู่พิรุฬพ์
2521การผลิตและการใช้ครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาอรอวล บูรณารมย์
2540การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองในการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคณาพร คมสัน
2536การพัฒนารูปแบบปฏิสัมพันธ์ของการสอนอ่านเข้าใจความสุมาลี ชูศรี
2546การพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดที่อิงมาตรฐานในรายวิชาเสริมสมรรถภาพ ในการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครูเทพนคร ทาคง, 2505-
2525การวิเคราะห์การออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงทิพย์วรรณ จรรยาสุภาพ
2541การวิเคราะห์พหุระดับตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนประถมศึกษาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตการศึกษา 1มณเทียร ชมดอกไม้
2524การวิเคราะห์โครงสร้างทางไวยากรณ์อังกฤษในตำราเรียนสาขาวิชาชีววิทยา ระดับมหาวิทยาลัยศิรินันท์ ศรีเนาวรัตน์
2523การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษในภาษาพูด ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงอรุณี ตัณฑ์ศิริ
2519การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ที่ใช้ในแบบเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปีที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยศิลปากรอมรรัตน์ วรกาญจนา
2543การศึกษากลวิธีสร้างแรงจูงใจในชั้นเรียนของครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครจาริณี จันทร์ศรี
2544การศึกษาการใช้กลวิธีการปรับโครงสร้างภาษาในการเขียนภาษาอังกฤษและความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษของนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวรฐิติรัตน์ สุวรรณสม
2536การศึกษาพฤติกรรมการใช้ภาษาในชั้นเรียน ของครูภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6สุรีรัตน์ กลีบโกมุท
2536การศึกษารูปแบบพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษต่างกันสิริรัตน์ พุ่มประสาท
2543การศึกษาวิธีการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครสุรีย์ จงสถาพรสิทธิ์, 2507-
2525การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมสไลด์-เทปวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง "กริยาช่วย" สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอัมพร ห้อคนดี
2519การสร้างแบบทดสอบความสามารถในการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนเริ่มเรียนกษมา อัจฉริยะศาสตร์
2519การสร้างแบบสอบความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนเริ่มเรียนสากุล สร้างบัณฑิต
2519การสร้างแบบสอบความสามารถในการจำแนกเสียงภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนเริ่มเรียนพิมล กัณฐวิจิตร