Browsing by Author สุมิตรา อังวัฒนากุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2522การวิเคราะห์ปัญหาการใช้ประโยคขยายในภาษาอังกฤษ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่หนึ่งพูนทรัพย์ จรรยาสุภาพ
2522การวิเคราะห์ปัญหาการใช้ประโยคขยายในภาษาอังกฤษ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่หนึ่งพูนทรัพย์ จรรยาสุภาพ
2538การศึกษาความต้องการครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาอรวรรณ จำปาแก้ว
2528การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าที่เรียนโดยให้เพื่อนช่วยสอน กับที่เรียนด้วยตนเองเพ็ญสุข ภู่ตระกูล
2524ข้อผิดทั่วไปในการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตวิชาการศึกษาชั้นสูงศุภร เลาหะพันธุ
2542ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้ปกครอง ครู และเพื่อนในการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัด กรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครลักษณา บุญนิมิตร