Browsing by Author สุรกุล เจนอบรม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 34  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2535การติดตามผลโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบุคคลปีงบประมาณ 2534 ของกรมการศึกษานอกโรงเรียนกัญญา ยั่งยืน
2540การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง วิชากีตาร์เบื้องต้นสำหรีบผู้เรียนกลุ่มสนใจ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์พิเศษ ภัทรพงษ์
2536การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับข้าราชการพลเรือน เรื่อง ศิลปะการให้บริการพจนีย์ ช่วยทอง
2536การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลาสาลี่ เพ็ญศิริ
2532การวิเคราะห์แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อการพัฒนามนุษย์วิไล องค์อนันต์คุณ
2540การศึกษาการมีส่วนร่วมของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนในภาคกลางวรรณวิไล วรวิกโฆษิต
2533การศึกษาความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ กรมพลศึกษาประจำจังหวัด และผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เกี่ยวกับการประสานงานยุวกาชาดนอกโรงเรียนนาถศรี ใจชาญสุขกิจ
2538การศึกษาความต้องการของนักศึกษาทางไกลเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ เพื่อการศึกษาผ่านดาวเทียม ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ พ.ศ. 2530 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชื่นจิต นัยนิตย์
2535การศึกษาความต้องการบุคลากรระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนนัยนา โยคะกุล
2540การศึกษาทักษะการใช้คำถามของครูผู้สอนการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหมวดวิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรุงเทพมหานครสมใจ นิธินันทน์
2537การศึกษาประสิทธิผลของศูนย์การเรียนสำหรับนักศึกษาทางไกล อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีสมใจ จินตนาผล
2538การศึกษาผลของการให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพด้วยตนเองแก่ผู้สูงอายุโดยใช้การ์ตูนวราภรณ์ แสงสว่าง
2539การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโลกของงานอาชีพ ด้วยวิธีสอนแบบอริยสัจของนักศึกษาผู้ใหญ่ ประเภทชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรุงเทพมหานครวัลภา สิงห์บุญ
2535การศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ และสถานสงเคราะห์คนชรา กรุงเทพมหานครแสงรุ้ง ผ่องใส
2536การศึกษาลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง ของผู้เรียนนอกระบบโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนสุภมาส ทองใส
2538การศึกษาสภาพและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนการศึกษา นอกระบบโรงเรียนสายอาชีพ ตามแนวปรัชญาการศึกษาลัทธิอัตถิภาวนิยมในสถานศึกษา สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานครพรทิพย์ ทิพนา
2543การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมการคึกษานอกโรงเรียน สำหรับชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงในจังหวัดอุทัยธานีอภิชนา โตคำ, 2518-
2541การศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานการวางแผนระดับจุลภาคของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ ในเขตการศึกษา 11อัชราวดี ภูมิรัตน
2532การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระหว่างสมาชิกกลุ่มที่ชนะการประกวดและสมาชิกกลุ่มที่ไม่ได้รับการคัดเลือกส่งเข้าประกวด ที่จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยวาทกานต์ ช่อแก้ว
2540การเปรียบเทียบความรู้ และความพึงพอใจจากการฟังแถบบันทึกเสียงทางการศึกษาที่เป็นเสียงชาย และเสียงหญิงของผู้สูงอายุชายและหญิงในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าสุชาดา เต่งตระกูล