Browsing by Author สุริชัย หวันแก้ว

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การพัฒนารูปแบบการศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนชัยยศ อิ่มสุวรรณ์
2530การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบทของกลุ่มเกษตรกรนภา ชมไพบูลย์
2547การรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพในมิติหญิง-ชาย : ศึกษากรณีหมู่บ้านกระเหรี่ยงคลิตี้ล่าง จังหวัดกาญจนบุรีจีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์, 2520-
2550การศึกษาถึงความสอดคล้องระหว่างหลักการกับผลการปฏิบัติงาน ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : รายงานผลการวิจัยอมรา พงศาพิชญ์; จรัส สุวรรณมาลา; เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา; กุลลดา เกษบุญชู มี้ด; ปรีชา คุวินทร์พันธุ์; สุริชัย หวันแก้ว; ประภาส ปิ่นตบแต่ง; อรอร ภู่เจริญ
2548การสื่อสารกับการตอบสนองและการปรับตัวของผู้ถูกเวนคืนที่ดินในโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหารกุณฑีร์ ตั้งตระกูล
2553การเมืองแห่งอัตลักษณ์ : ความหลากหลายและพลวัตของ "มลายูมุสลิมปัตตานี" ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เอกรินทร์ ต่วนศิริ
2546ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของชาวไทยมุสลิม : ศึกษากรณีองค์กรต่อต้านสงครามในอัฟกานิสถาน 2544-2545ภัณฑิล จิตต์หมวด
2536ความขัดแย้งทางสังคมในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชณรงค์ บุญสวยขวัญ
2552ความรับผิดรับชอบขององค์กรพัฒนาเอกชนต่อผู้รับบริการ : ศึกษากรณีองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเด็กปัทมนันท์ ปุณเสรีพิพัฒน์
2549ชีวิตข้ามแดนกับโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม : โลกาภิวัตน์ในประสบการณ์ของเยาวชนธัญญาภรณ์ จันทรเวช
2528นโยบายความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นต่อไทยปรียารัตน์ โล่ห์วิสุทธิ์
2530บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในการส่งเสริมการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาชนบทแควระบม-สียัดอังคณา อาตมียะนันท์
2546บทปริทัศน์บทความเรื่อง การวิจัยและพัฒนาประชาคมพุทธมณฑลสุริชัย หวันแก้ว
2528บทเรียนเชิงกลยุทธการพัฒนา : รายงานการวิจัยสุริชัย หวันแก้ว
2539ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน ของข้าราชการกรมสรรพากรภาคกลางชลาธิป ทรัพย์มณี
2537ผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก ต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสมชัย สายสุขสวัสดิ์
2528ผลกระทบจากปัญหาตลาดข้าวต่อชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทราและแนวทางแก้ไข : รายงานผลการวิจัยสุริชัย หวันแก้ว
2548ผลกระทบจากสงครามยาเสพติด : ศึกษากรณีครอบครัวผู้ตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2546คเชนทร์ เรือนทอง
2543ผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก ต่อชุมชนท้องถิ่น : รายงานผลการวิจัยสุริชัย หวันแก้ว
2538พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ของวัยรุ่นใช้แรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี พนักงานสถานีบริการน้ำมัน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีสืบสกุล แสงกระจ่าง