Browsing by Author สุเทพ ธนียวัน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 44  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การกลายพันธุ์ Arthrobacter sp. สายพันธุ์ AG-2 เพื่อเพิ่มการสร้างเดกซ์แทรนเนสสุหัทยา จิระนันทิพร
2533การคัดเลือกแบคทีเรียทนเค็มที่สามารถสร้างเอนไซม์เดกซ์แทรนเนส และการศึกษาสมบัติของเอนไซม์ทางชีวเคมี : รายงานฉบับสมบูรณ์สุเทพ ธนียวัน
2551การคัดแยกแบคทีเรีย ที่ผลิตพอลิแซ็กคาไรด์และลักษณะสมบัติของพอลิแซ็กคาไรด์ที่ได้สมฤดี ชุณหโรจน์ฤทธิ์
2551การคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถผลิตไบโอพอลิเมอร์และลักษณะสมบัติของไบโอพอลิเมอร์สายทิพย์ เรืองมา
2550การคัดแยกและลักษณะสมบัติของราที่สลายสารพอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนกุลนี ชูพึ่งอาตม์
2543การตรึงรูปเดกซ์แทรนเนสบนผิวของทรายอนันตพงษ์ สุขเกษ
2542การปรับปรุงสายพันธุ์ streptococcus zooepidemicus ATcc 35246 เพื่อการผลิตกรดไฮยาลูโรนิคนิภาพร ศิริเพ็ญ
2542การปรับปรุงสายพันธุ์ของ Streptococcus zooepidemicus ATCC 35246 เพื่อการผลิตกรดไฮยาลูโรนิค : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์สุเทพ ธนียวัน
2558การผลิต การหาลักษณะสมบัติ และการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มของเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์จาก Aureobasidium pullulans YTP6-14ศุภิศา เอกเผ่าพันธุ์
2552การผลิตพอลิเมอร์จากจุลินทรีย์เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร : รายงานการวิจัยสุเทพ ธนียวัน
2546การผลิตสารลดแรงดึงผิวชีวภาพโดยจุลินทรีย์ Pseudomonas sp.A41 ในถังหมักแบบกึ่งต่อเนื่องเลิศลักษณ์ แก้ววิมล
2543การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ โดย Pseudomonas sp. A41 ในถังหมักแบบไม่ต่อเนื่องณรงค์ ลักษณาภิรมย์
2551การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากจุลินทรีย์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร : รายงานการวิจัยจิราภรณ์ ธนียวัน; ไพเราะ ปิ่นพานิชการ; สุเทพ ธนียวัน; สุชาดา จันทร์ประทีป; วรรณา ตุลยธัญ
2532การผลิตอาซีโตน-บิวทานอล จากผักตบชวาที่ถูกย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปราณี สถิรพิพัฒน์กุล
2549การผลิตเดกซ์เทรนโดย Leuconostoc mesenteroides 473 เพื่อใช้เป็นสารชักนำการสร้างเดกซ์แทรนเนสโดย Penicillium sp. SMCU 3-14วิมลิน ศิริพัฒนานนท์
2545การผลิตเดกซ์แทรนโดย Streptococcus sobrinus 6715 เพื่อชักนำการสร้างเดกซ์แทรนเนสใน Arthrobacter sp. AG-2นันทิดา วานิชวงศ์วรรณ
2554การผลิตเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์โดย Enterobacter cloacae สายพันธุ์ UV1-9 ในถังหมักแบบแบตช์กัญญา เกิดสุข
2536การผลิตและลักษณะสมบัติของทอกซินจาก Bacillus sp. สายพันธุ์ F2.2 ที่มีผลฆ่ายีสต์วิบูลย์ลักษณ์ วิสุทธิศักดิ์
2549การผลิตและลักษณะสมบัติของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากยีสต์ที่คัดเลือกได้ธนัสถา เชียงอุทัย
2542การผลิตและสมบัติของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจาก Bacillus subtilis BBK-1นิรันดร์ รุ่งสว่าง